Thumnail
著者 Hofmann, Holger Friedrich; Takeuchi, Shigeki;
掲載誌名 Physical Review Letters
88巻
14号
出版年月日 2002-04-08
Thumnail
著者 Hofmann, Holger Friedrich; Hess, Ortwin;
掲載誌名 Physical Review A. Atomic, Molecular, and Optical Physics
62巻
6号
出版年月日 2000-11-09
Thumnail
著者 Hofmann, Holger Friedrich; Ide, Toshiki; Kobayashi, Takayoshi; Furusawa, Akira;
掲載誌名 Physical Review A. Atomic, Molecular, and Optical Physics
62巻
6号
出版年月日 2000-11-09
Thumnail
著者 Ide, Toshiki; Hofmann, Holger Friedrich; Furusawa, Akira; Kobayashi, Takayoshi;
掲載誌名 Physical Review A. Atomic, Molecular, and Optical Physics
65巻
6 A号
出版年月日 2002-05-29
Thumnail
著者 Hofmann, Holger Friedrich;
掲載誌名 Physical Review A. Atomic, Molecular, and Optical Physics
63巻
4号
出版年月日 2001-03-16
Thumnail
著者 Hofmann, Holger Friedrich; Ide, Toshiki; Kobayashi, Takayoshi; Furusawa, Akira;
掲載誌名 Physical Review A. Atomic, Molecular, and Optical Physics
64巻
4号
出版年月日 2001-09-13
Thumnail
著者 Hofmann, Holger Friedrich;
掲載誌名 Physical Review A. Atomic, Molecular, and Optical Physics
61巻
3号
出版年月日 2002-02-16
Thumnail
著者 Hofmann, Holger Friedrich;
掲載誌名 Physical Review A. Atomic, Molecular, and Optical Physics
66巻
3号
出版年月日 2002-09-25
Thumnail
著者 Hofmann, Holger Friedrich; Takeuchi, Shigeki;
掲載誌名 Physical Review A. Atomic, Molecular, and Optical Physics
66巻
2号
出版年月日 2002-08-08
Thumnail
著者 Hofmann, Holger Friedrich;
掲載誌名 Physical Review A. Atomic, Molecular, and Optical Physics
62巻
2号
出版年月日 2000-07-06
Thumnail
著者 Hofmann, Holger Friedrich; Kobayashi, Takayoshi; Furusawa, Akira;
掲載誌名 Physical Review A. Atomic, Molecular, and Optical Physics
62巻
1号
出版年月日 2000-06-13
Thumnail
著者 Ide, Toshiki; Hofmann, Holger Friedrich; Kobayashi, Takayoshi; Furusawa, Akira;
掲載誌名 Physical Review A. Atomic, Molecular, and Optical Physics
65巻
1号
出版年月日 2001-12-12
Thumnail
著者 Nohara, Minoru; Suzuki, Takashi; Maeno, Yoshiteru; Fujita, Toshizo; Tanaka, Isao; Kojima, Hironao;
掲載誌名 Physical Review Letters
70巻
22号
出版年月日 1993-05-31
Thumnail
著者 Janssen, Yuri; Fujii, Hironobu; Ekino, Toshikazu; Izawa, Koichi; Suzuki, Takashi; Fujita, Toshizo; De Boer, Frank R.;
掲載誌名 Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
56巻
21号
出版年月日 1997-12-01
Thumnail
著者 Izawa, Koichi; Suzuki, Takashi; Fujita, Toshizo; Takabatake, Toshiro; Nakamoto, Go; Fujii, Hironobu; Maezawa, Kunihiko;
掲載誌名 Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
59巻
4号
出版年月日 1999-01-15
Thumnail
著者 Suzuki, Takashi; Ishii, Isao; Okuda, Noriki; Katoh, Kenichi; Takabatake, Toshiro; Fujita, Toshizo; Tamaki, Akira;
掲載誌名 Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
62巻
1号
出版年月日 2000-07-01
Thumnail
著者 Fukuda, H.; Fujii, Hironobu; Kamura, H.; Hasegawa, Yuichi; Ekino, Toshikazu; Kikugawa, Naoki; Suzuki, Takashi; Fujita, Toshizo;
掲載誌名 Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
63巻
5号
出版年月日 2001-01-03
Thumnail
著者 Iga, Fumitoshi; Ueda, Yuki; Takabatake, Toshiro; Suzuki, Takashi; Higemoto, Wataru; Nishiyama, Kusuo; Kawanaka, Hirofumi;
掲載誌名 Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
65巻
22号
出版年月日 2002-06-19
Thumnail
著者 Sasakawa, Tetsuya; Suemitsu, T.; Takabatake, Toshiro; Bando, Yoshio; Umeo, Kazunori; Jung, M. H.; Sera, Masafumi; Suzuki, Takashi; Fujita, Toshizo; Nakajima, Motoki; Iwasa, Kazuaki; Kohgi, Masafumi; Paul, Ch.; Berger, St.; Bauer, Ernst D.;
掲載誌名 Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
66巻
4号
出版年月日 2002-07-16
Thumnail
著者 Ito, Masakazu; Hori, Junya; Kurisaki, H.; Okada, Hironari; Perez Kuroki, Ana Jagui; Ogita, Norio; Udagawa, Masayuki; Fujii, Hironobu; Nakamura, Fumihiko; Fujita, Toshizo; Suzuki, Takashi;
掲載誌名 Physical Review Letters
91巻
7号
出版年月日 2003-08-12