著者 Saito, Hana; Ejiri, Shinji; Aoki, Sinya; Hatsuda, Tetsuo; Kanaya, Kazuyuki; Maezawa, Yu; Ohno, Hiroshi; Umeda, Takashi;
掲載誌名 Physical Review D
85巻
7号
出版年月日 2012
著者 Umeda, Takashi; Aoki, Sinya; Ejiri, Shinji; Hatsuda, Tetsuo; Kanaya, Kazuyuki; Ohno, Hiroshi; Maezawa, Yu;
掲載誌名 Physical Review D
85巻
9号
出版年月日 2012
著者 Ohno, Hiroshi; Aoki, Sinya; Ejiri, Shinji; Kanaya, Kazuyuki; Maezawa, Yu; Saito, Hana; Umeda, Takashi; WHOT-QCD Collaboration;
掲載誌名 Physical Review D
84巻
9号
出版年月日 2011
著者 Saito, Hana; Ejiri, Shinji; Aoki, Sinya; Hatsuda, Tetsuo; Kanaya, Kazuyuki; Maezawa, Yu; Ohno, Hiroshi; Umeda, Takashi; WHOT-QCD Collaboration;
掲載誌名 Physical Review D
84巻
5号
出版年月日 2011
著者 JLQCD, Collaboration; Aoki, Sinya; Burkhalter, Rudolf; Fukugita, Masataka; Hashimoto, Shoji; Ishikawa, Kenichi; Ishizuka, Naruhito; Iwasaki, Yoichi; Kanaya, Kazuyuki; Kaneko, Takashi; Kuramashi, Yoshinobu; Okawa, Masanori; Onogi, Tetsuya; Tominaga, Shin-ichi; Tsutsui, Naoto; Ukawa, Akira; Yamada, Norikazu; Yoshie, Tomoteru;
掲載誌名 Physical Review D
65巻
9号
出版年月日 2002-04-24
著者 JLQCD, Collaboration; Aoki, Sinya; Fukugita, Masataka; Hashimoto, Shoji; Ishikawa, Ken-Ichi; Ishizuka, Naruhito; Iwasaki, Yoichi; Kanaya, Kazuyuki; Kaneko, Takashi; Kaya, Shogo; Kuramashi, Yoshinobu; Okawa, Masanori; Onogi, Tetsuya; Tominaga, Shin-ichi; Tsutsui, Naoto; Ukawa, Akira; Yamada, Norikazu; Yoshie, Tomoteru;
掲載誌名 Physical Review D
62巻
9号
出版年月日 2000-10-02
著者 Manke, Thomas; Arifa, Ali Khan; Aoki, Sinya; Burkhalter, Rudolf; Ejiri, Shinji; Fukugita, Masataka; Hashimoto, Shoji; Ishizuka, Naruhito; Iwasaki, Yoichi; Kanaya, Kazuyuki; Kaneko, Takashi; Kuramashi, Yoshinobu; Nagai, Keiichi; Okawa, Masanori; Shanahan, Hugh P.; Ukawa, Akira; Yoshie, Tomoteru;
掲載誌名 Physical Review D - Particles, Fields, Gravitation and Cosmology
62巻
11号
出版年月日 2000-11-08
著者 Arifa, Ali Khan; Aoki, Sinya; Burkhalter, Rudolf; Ejiri, Shinji; Fukugita, Masataka; Hashimoto, Shoji; Ishizuka, Naruhito; Iwasaki, Yoichi; Kanaya, Kazuyuki; Kaneko, Takashi; Kuramashi, Yoshinobu; Manke, Thomas; Nagai, Keiichi; Okawa, Masanori; Shanahan, Hugh P.; Ukawa, Akira; Yoshie, Tomoteru;
掲載誌名 Physical review D
64巻
11号
出版年月日 2001-10-19
著者 Namekawa, Yusuke; Aoki, Sinya; Burkhalter, Rudolf; Ejiri, Shinji; Fukugita, Masataka; Hashimoto, Shoji; Ishizuka, Naruhito; Iwasaki, Yoichi; Kanaya, Kazuyuki; Kaneko, Takashi; Kuramashi, Yoshinobu; Lesk, Victor Isaac; Okamoto, Masataka; Okawa, Masanori; Taniguchi, Yusuke; Ukawa, Akira; Yoshie, Tomoteru;
掲載誌名 Physical review D
64巻
7号
出版年月日 2001-09-05
著者 Umeda, Takashi; Aoki, Sinya; Fukugita, Masataka; Ishikawa, Ken-Ichi; Ishizuka, Naruhito; Iwasaki, Yoichi; Kanaya, Kazuyuki; Kuramashi, Yoshinobu; Lesk, Victor Isaac; Namekawa, Yusuke; Okawa, Masanori; Taniguchi, Yusuke; Ukawa, Akira; Yoshie, Tomoteru;
掲載誌名 Physical review D
68巻
3号
出版年月日 2003-08-08
著者 Yamazaki, Takeshi; Aoki, Sinya; Burkhalter, Rudolf; Fukugita, Masataka; Hashimoto, Shoji; Ishizuka, Naruhito; Iwasaki, Yoichi; Kanaya, Kazuyuki; Kaneko, Takashi; Kuramashi, Yoshinobu; Okawa, Masanori; Taniguchi, Yusuke; Ukawa, Akira; Yoshie, Tomoteru;
掲載誌名 Physical review D
65巻
1号
出版年月日 2001-11-20