著者 Bohara, Manoj; Sugata, Sei; Nishimuta, Yosuke; Karki, Prasanna; Nagayama, Tetsuya; Sakamoto, Shigeyuki; Tokimura, Hiroshi; Arita, Kazunori;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
64巻
3号
出版年月日 2015-09
著者 Sakamoto, Shigeyuki; Kiura, Yoshihiro; Ohba, Shinji; Shibukawa, Masaaki; Arita, Kazunori; Ishifuro, Minoru; Kurisu, Kaoru;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
54巻
3号
出版年月日 2005-09
著者 Adhikari, Rupendra B; Eguchi, Kuniki; Sakamoto, Shigeyuki; Okazaki, Takahito; Kiura, Yoshihiro; Kurisu, Kaoru;
掲載誌名 Nepal Journal of Neuroscience
10巻
2号
出版年月日 2013
著者 Sakamoto, Shigeyuki; Kiura, Yoshihiro; Okazaki, Takahito; Shinagawa, Katsuhiro; Miyoshi, Hiroyuki; Kurisu, Kaoru;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
61巻
4号
出版年月日 2012-12
著者 Sakamoto, Shigeyuki; Kiura, Yoshihiro; Kawamoto, Yukihiko; Murakami, Taro; Okamura, Akitake; Kurisu, Kaoru;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
61巻
3号
出版年月日 2012-09
著者 Sakamoto, Shigeyuki; Eguchi, Kuniki; Shibukawa, Masaaki; Kiura, Yoshihiro; Yamasaki, Fumiyuki; Kajiwara, Yoshinori; Matsushige, Toshinori; Kurisu, Kaoru;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
59巻
1号
出版年月日 2010-03
著者 Shibukawa, Masaaki; Sakamoto, Shigeyuki; Kiura, Yoshihiro; Matsushige, Toshinori; Kurisu, Kaoru;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
58巻
2・3号
出版年月日 2009-09
著者 Shrestha, Prabin; Sakamoto, Shigeyuki; Ohba, Shinji; Shibukawa, Masaaki; Kiura, Yoshihiro; Okazaki, Takahito; Takeda, Masaaki; Sugiyama, Kazuhiko; Kurisu, Kaoru;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
57巻
1号
出版年月日 2008-03
著者 Sakamoto, Shigeyuki; Ohba, Shinji; Shibukawa, Masaaki; Kiura, Yoshihiro; Okazaki, Takahito; Eguchi, Kuniki; Sugiyama, Kazuhiko; Kurisu, Kaoru;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
56巻
3・4号
出版年月日 2007-12
著者 Sakamoto, Shigeyuki; Shibukawa, Masaaki; Kiura, Yoshihiro; Tsumura, Ryu; Okazaki, Takahito; Matsushige, Toshinori; Kurisu, Kaoru;
掲載誌名 Acta Neurochirurgica
151巻
11号
出版年月日 2009-04-03
著者 Sakamoto, Shigeyuki; Sumida, Masayuki; Takeshita, Shinichiro; Shibukawa, Masaaki; Kiura, Yoshihiro; Okazaki, Takahito; Kurisu, Kaoru;
掲載誌名 Acta Neurochirurgica
151巻
9号
出版年月日 2009-03-25
著者 Sakamoto, Shigeyuki; Ohba, Shinji; Shibukawa, Masaaki; Kiura, Yoshihiro; Okazaki, Takahito; Kurisu, Kaoru;
掲載誌名 Clinical Neurology and Neurosurgery
110巻
4号
出版年月日 2008-04
著者 Sakamoto, Shigeyuki; Eguchi, Kuniki; Kiura, Yoshihiro; Arita, Kazunori; Kurisu, Kaoru;
掲載誌名 Clinical Neurology and Neurosurgery
108巻
6号
出版年月日 2006-09
著者 Sakamoto, Shigeyuki; Ohba, Shinji; Shibukawa, Masaaki; Kiura, Yoshihiro; Arita, Kazunori; Kurisu, Kaoru;
掲載誌名 Acta Neurochirurgica
148巻
1号
出版年月日 2006-01
著者 Sakamoto, Shigeyuki; Ikawa, Fusao; Kawamoto, Hitoshi; Ohbayashi, Naohiko; Inagawa, Tetsuji;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
52巻
1号
出版年月日 2003-03