著者 Iida, Tadayuki; Domoto, Tokio; Takigawa, Atsushi; Nakamura, Satoru; Kato, Yoji; Togo, Masanori; Chikamura, Chiho; Harada, Toshihide; Ishizaki, Fumiko; Ono, Yuichiro;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
60巻
4号
出版年月日 2011-12
著者 Harada, Toshihide; Ishizaki, Fumiko; Horie, Nobuko; Nitta, Yumiko; Yamada, Tohru; Sasaki, Tomohiro; Nagakane, Tomoomi; Yasumatsu, Yoshiteru; Nitta, Kohsaku; Katsuoka, Hiroyuki;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
60巻
4号
出版年月日 2011-12
著者 Sato, Katsutoshi; Orihashi, Kazumasa; Hamanaka, Yoshiharu; Hirai, Shinji; Mitsui, Norimasa; Chatani, Naru;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
60巻
4号
出版年月日 2011-12
著者 Ishikawa, Masaki; Kakizawa, Hideaki; Yamasaki, Wataru; Date, Syuji; Hieda, Masashi; Kajiwara, Kenji; Awai, Kazuo;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
60巻
4号
出版年月日 2011-12
著者 Mitsui, Fukiko; Aikata, Hiroshi; Hashimoto, Yoshimasa; Nagaoki, Yuko; Kimura, Yuki; Katamura, Yoshio; Kawaoka, Tomokazu; Takaki, Shintaro; Hiraga, Nobuhiko; Tsuge, Masataka; Waki, Koji; Hiramatsu, Akira; Imamura, Michio; Kawakami, Yoshiiku; Takahashi, Shoichi; Arihiro, Koji; Chayama, Kazuaki;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
60巻
4号
出版年月日 2011-12