著者 Saka, Yukari; Yoshimura, Osamu; Tahara, Hidetoshi; Takeda, Yayoi; Moriyama, Hideki; Maejima, Hiroshi; Tobimatsu, Yoshiko;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
56巻
3・4号
出版年月日 2007-12
著者 Sakamoto, Shigeyuki; Ohba, Shinji; Shibukawa, Masaaki; Kiura, Yoshihiro; Okazaki, Takahito; Eguchi, Kuniki; Sugiyama, Kazuhiko; Kurisu, Kaoru;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
56巻
3・4号
出版年月日 2007-12
著者 Shibata, Yuuka; Ikeda, Hiroaki; Kihira, Kenji;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
56巻
3・4号
出版年月日 2007-12
著者 Shibukawa, Masaaki; Hanaya, Ryosuke; Ito, Yoko; Wakasa, Tomochika; Arita, Kazunori; Kurisu, Kaoru;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
56巻
3・4号
出版年月日 2007-12