Thumnail
著者 Inoue, Takeshi; Okabayashi, Kiyoshi; Ohtani, Minako; Yamanoue, Takao; Wada, Seishi; Iida, Koji;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
51巻
1号
出版年月日 2002-03
Thumnail
著者 Inoue, Takeshi; Okabayashi, Kiyoshi; Ohtani, Minako; Yamanoue, Takao; Wada, Seishi; Iida, Koji;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
51巻
1号
出版年月日 2002-03
Thumnail
著者 Shimizu, Michele Eisemann; Ishizaki, Fumiko; Nakamura, Shigenobu;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
51巻
1号
出版年月日 2002-03
Thumnail
著者 Kamimura, Tomoko; Ikuta, Yoshikazu;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
51巻
1号
出版年月日 2002-03
Thumnail
著者 Mitsuoka, Takako; Kaseda, Yumiko; Yamashita, Hiroshi; Kohriyama, Tatsuo; Kawakami, Hideshi; Nakamura, Shigenobu; Yamamura, Yasuhiro;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
51巻
1号
出版年月日 2002-03