Thumnail
著者 Sasaki, Nobuo ;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
48巻
1号
出版年月日 1999-03
Thumnail
著者 Maehara, Yasuhiro; Mukaida, Keiko; Hiyama, Eiso; Morio, Michio; Kawamoto, Masashi; Yuge, Osafumi;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
48巻
1号
出版年月日 1999-03
Thumnail
著者 Mukai, Shogo; Orihashi, Kazumasa; Sueda, Taijiro; Kajihara, Hiraki; Matsuura, Yuichiro;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
48巻
1号
出版年月日 1999-03
Thumnail
著者 Kanahara, Koji; Yorioka, Noriaki; Ogata, Satoshi; Ohira, Norihisa; Oobayashi, Makoto; Kiso, Tetsuji; Harada, Yoshiko; Komiya, Hiroshi; Asakimori, Yukiteru; Taniguchi, Yoshihiko; Yamakido, Michio;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
48巻
1号
出版年月日 1999-03
Thumnail
著者 Kohashi, Toshihiko; Kataoka, Tsuyoshi; Haruta, Rumi; Sugino, Keizo; Marubayashi, Seiji; Yahata, Hiroshi; Asahara, Toshimasa; Fujii, Seiji; Arihiro, Koji; Dohi, Kiyohiko;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
48巻
1号
出版年月日 1999-03
Thumnail
著者 Asahara, Toshimasa; Dohi, Kiyohiko; Hino, Hiroshi; Nakahara, Hideki; Katayama, Koji; Itamoto, Toshiyuki; Shimamoto, Fumio; Honke, Yoshifumi;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
48巻
1号
出版年月日 1999-03
Thumnail
著者 Asahara, Toshimasa; Dohi, Kiyohiko; Nakahara, Hideki; Katayama, Koji; Itamoto, Toshiyuki; Sugino, Keizo; Ono, Eiji; Ito, Katsuhide; Azuma, Kazuyoshi; Shimamoto, Fumio;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
48巻
1号
出版年月日 1999-03
Thumnail
著者 Asahara, Toshimasa; Itamoto, Toshiyuki; Katayama, Koji; Nakahara, Hideki; Okamoto, Yuzo; Hino, Hiroshi; Ono, Eiji; Dohi, Kiyohiko; Shimamoto, Fumio;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
48巻
1号
出版年月日 1999-03