著者 Ishigame, Koichi; Kawamura, Machiko; Sato, Takashi; Kubo, Norio; Kidani, Kazuo; Sanda, Noriaki; Masu, Chikao; Nishi, Yoshikazu;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
40巻
1号
出版年月日 1991-03
著者 Sueda, Taijiro; Matsuura, Yuichiro; Ishihara, Hiroshi; Hamanaka, Yoshiharu; Shikata, Hiroo; Nakashima, Yasushi; Hayashi, Saiho; Nakagawa, Hiroshi; Kawagoe, Takuji; Tsuchioka, Yukiko; Okamoto, Mitsushi;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
40巻
1号
出版年月日 1991-03
著者 Mikami, Takashi; Kurisu, Kaoru; Kawamoto, Keiichi; Kiya, Katsuzo; Mukada, Kazutoshi; Hotta, Takuhiro; Ogasawara, Hidenori; Sugiyama, Kazuhiko; Uozumi, Tohru;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
40巻
1号
出版年月日 1991-03
著者 Nishimoto, Kenji; Usui, Tsuguru; Miyake, Yoichiro; Suginaka, Hidekazu;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
40巻
1号
出版年月日 1991-03
著者 Hong, He-Qun; Asahara, Toshimasa; Ito, Hisao; Watanabe, Hiroshi; Kimura, Atsuo; Urushihara, Takashi; Marubayashi, Seiji; Fukuda, Yasuhiko; Nishiki, Masayuki; Dohi, Kiyohiko;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
40巻
1号
出版年月日 1991-03
著者 Nakao, Miwako; Fujii, Kohyu; Kinoshita, Hiroyuki; Yuge, Osafumi; Morio, Michio;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
40巻
1号
出版年月日 1991-03
著者 Kyo, Eikai;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
40巻
1号
出版年月日 1991-03
著者 Matsui, Kazuyuki; Fujioka, Yasuhiro; Kikuchi, Hirosato; Yuge, Osafumi; Fujii, Kohyu; Morio, Michio; Endo, Makoto;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
40巻
1号
出版年月日 1991-03
著者 Hossain, Md. Delawar; Fujii, Kohyu; Yuge, Osafumi; Kawahara, Michio; Morio, Michio;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
40巻
1号
出版年月日 1991-03