著者 Yamakido, Michio; Yorioka, Noriaki ; Goriki, Kazuaki; Wada, Koji; Hata, Jyotaro; Nishimoto, Yukio;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
31巻
1号
出版年月日 1982-03-10
著者 Kojima, Tohru; Une, Itsuko; Yashiki, Mikio; Hosoma, Kenji;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
31巻
1号
出版年月日 1982-03-10
著者 Kajiyama, Goro; Horiuchi, Itaru; Yamada, Katsushi; Kubota, Shigeo;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
31巻
1号
出版年月日 1982-03-10
著者 Tanaka, Toshio; Kitani, Hikaru; Makimoto, Ko; Uno, Junzaburo; Shimizu, Norimitsu;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
31巻
1号
出版年月日 1982-03-10
著者 Okahatau, Hiroyasu; Nishi, Yoshikazu; Yoshimitsu, Hajime; Tanimoto, Takeshi; Usui, Tomofusa;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
31巻
1号
出版年月日 1982-03-10
著者 Kawaguchi, Yoshinori; Kittaka, Eishi; Tanaka, Yoshito; Tanaka, Takeo; Usui, Tomofusa;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
31巻
1号
出版年月日 1982-03-10
著者 Kodama, Motomu; Ito, Nobuaki; Kodama, Osamu; Ogawa, Yoshiteru; Kato, Yoshitaka; Matsuyama, Toshiya; Yoshida, Hisanobu; Ezaki, Haruo;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
31巻
1号
出版年月日 1982-03-10
著者 Takasugi, Sumiyoshi; Kanno, Tomio;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
31巻
1号
出版年月日 1982-03-10
著者 Naito, Yukiko;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
31巻
1号
出版年月日 1982-03-10