著者 Imai, Takeharu; Sentani, Kazuhiro; Yamashita, Kazuomi; Oue, Naohide; Yoshida, Kazuhiro; Yasui, Wataru;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
65巻
3-4号
出版年月日 2016-12
著者 Yasui, Wataru; Sumiyoshi, Hiromichi; Oda, Noriko; Miyamori, Shinji; Kameda, Takashi; Takekura, Naoki; Takanashi, Atsushi; Tahara, Eiichi;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
37巻
1号
出版年月日 1988-03
著者 Ochiai, Atsushi; Yasui, Wataru; Kameda, Takashi; Takanashi, Atsushi; Takekura, Naoki; Tahara, Eiichi;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
38巻
4号
出版年月日 1989-12
著者 Hayashi, Ken; Shimamoto, Fumio; Takata, Takashi; Yasui, Wataru;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
50巻
4号
出版年月日 2001-12
著者 Takehara, Hiroki; Tanabe, Kazuaki; Fujikuni, Nobuaki; Tahara, Hiroyuki; Ide, Kentarou; Tanaka, Yuka; Yasui, Wataru; Ohdan, Hideki;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
63巻
1-3号
出版年月日 2014-09
著者 Tazaki, Tatsuya; Oue, Naohide; Ichikawa, Toru; Tsumura, Hiroaki; Hino, Hiroshi; Yamaoka, Hiroaki; Kanehiro, Tetsuya; Yasui, Wataru;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
59巻
2号
出版年月日 2010-06
著者 Sentani, Kazuhiro; Oue, Naohide; Naito, Yutaka; Sakamoto, Naoya; Anami, Katsuhiro; Oo, Htoo Zarni; Uraoka, Naohiro; Aoyagi, Kazuhiko; Sasaki, Hiroki; Yasui, Wataru;
掲載誌名 Carcinogenesis
33巻
5号
出版年月日 2012
著者 Sentani, Kazuhiro; Oue, Naohide; Sakamoto, Naoya; Anami, Katsuhiro; Naito, Yutaka; Aoyagi, Kazuhiko; Sasaki, Hiroki; Yasui, Wataru;
掲載誌名 Pathobiology
77巻
5号
出版年月日 2010
著者 Sentani, Kazuhiro; Oue, Naohide; Sakamoto, Naoya; Arihiro, Koji; Aoyagi, Kazuhiro; Sasaki, Hiroki; Yasui, Wataru;
掲載誌名 Modern Pathology
21巻
4号
出版年月日 2008-04
著者 Sentani, Kazuhiro; Tashiro, Takashi; Oue, Naohide; Yasui, Wataru;
掲載誌名 APMIS
115巻
12号
出版年月日 2007-12
著者 Mitani, Yoshitsugu; Oue, Naohide; Matsumura, Shunji; Yoshida, Kazuhiro; Noguchi, Tsuyoshi; Ito, Masanori; Tanaka, Shinji; Kuniyasu, Hiroki; Kamata, Nobuyuki; Yasui, Wataru;
掲載誌名 Oncogene
26巻
30号
出版年月日 2007
著者 Oue, Naohide; Yoshida, Kazuhiro; Noguchi, Tsuyoshi; Sentani, Kazuhiro; Kikuchi, Akira; Yasui, Wataru;
掲載誌名 Cancer Science
98巻
8号
出版年月日 2007-08
著者 Yasui, Wataru; Nishikawa, Shin-Ichi; Tahara, Eiichi;
掲載誌名 Cancer Science
98巻
5号
出版年月日 2007-05