Thumnail
著者 Ohba, Hideo; Yamaguchi, Satoshi; Magaki, Takuro; Takeda, Masaaki; Kolakshyapati, Manish; Sadatomo, Takashi; Kurisu, Kaoru;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
66巻
1号
出版年月日 2017-03
Thumnail
著者 Morishige, Mizuki; Takeda, Masaaki; Yamaguchi, Satoshi; Sugiyama, Kazuhiko; Kurisu, Kaoru;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
66巻
1号
出版年月日 2017-03
Thumnail
著者 Maeda, Yuyo; Yamaguchi, Satoshi; Takeda, Masaaki; Kolakshyapati, Manish; Mizuno, Junichi; Kurisu, Kaoru;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
66巻
2号
出版年月日 2017-08
Thumnail
著者 Shrestha, Prabin; M.Singh, Anish; B.Adhikari, Rupendra; Sayami, Geeta; Yamaguchi, Satoshi; Kurisu, Kaoru;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
65巻
3-4号
出版年月日 2016-12
Thumnail
著者 Watanabe, Yosuke; Yamasaki, Fumiyuki; Kajiwara, Yoshinori; Saitou, Taiichi; Nishimoto, Takeshi; Bartholomeusz, Chandra; Ueno, Naoto T; Sugiyama, Kazuhiko; Kurisu, Kaoru;
掲載誌名 Journal of Neuro-Oncology
100巻
3号
出版年月日 2010-12
Thumnail
著者 Sakamoto, Shigeyuki; Shibukawa, Masaaki; Kiura, Yoshihiro; Tsumura, Ryu; Okazaki, Takahito; Matsushige, Toshinori; Kurisu, Kaoru;
掲載誌名 Acta Neurochirurgica
151巻
11号
出版年月日 2009-04-03
Thumnail
著者 Sakamoto, Shigeyuki; Sumida, Masayuki; Takeshita, Shinichiro; Shibukawa, Masaaki; Kiura, Yoshihiro; Okazaki, Takahito; Kurisu, Kaoru;
掲載誌名 Acta Neurochirurgica
151巻
9号
出版年月日 2009-03-25
Thumnail
著者 Yamasaki, Fumiyuki; Sugiyama, Kazuhiko; Ohtaki, Megu; Takeshima, Yukio; Abe, Nobukazu; Akiyama, Yuuji; Takaba, Junko; Vishwa, Jeet Amatya; Saitou, Taiichi; Kajiwara, Yoshinori; Hanaya, Ryosuke; Kurisu, Kaoru;
掲載誌名 European Journal of Radiology
73巻
3号
出版年月日 2010-03
Thumnail
著者 Kolakshyapati, Manish; Adhikari, Rupendra B; Takeda, Masaaki; Yamaguchi, Satoshi; Morishige, Mizuki; Kurisu, Kaoru;
掲載誌名 Nepal Journal of Neuroscience
11巻
1号
出版年月日 2014
Thumnail
著者 Adhikari, Rupendra B; Eguchi, Kuniki; Sakamoto, Shigeyuki; Okazaki, Takahito; Kiura, Yoshihiro; Kurisu, Kaoru;
掲載誌名 Nepal Journal of Neuroscience
10巻
2号
出版年月日 2013
Thumnail
著者 Sadatomo, Takashi; Yuki, Kiyoshi; Migita, Keisuke; Taniguchi, Eiji; Kodama, Yasunori; Kurisu, Kaoru;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
54巻
2号
出版年月日 2005-06
Thumnail
著者 Sakamoto, Shigeyuki; Eguchi, Kuniki; Kiura, Yoshihiro; Arita, Kazunori; Kurisu, Kaoru;
掲載誌名 Clinical Neurology and Neurosurgery
108巻
6号
出版年月日 2006-09
Thumnail
著者 Sakamoto, Shigeyuki; Ohba, Shinji; Shibukawa, Masaaki; Kiura, Yoshihiro; Arita, Kazunori; Kurisu, Kaoru;
掲載誌名 Acta Neurochirurgica
148巻
1号
出版年月日 2006-01
Thumnail
著者 Yan, Hai-Dun; Ishihara, Kumatoshi; Hanaya, Ryosuke; Kurisu, Kaoru; Serikawa, Tadao; Sasa, Masashi;
掲載誌名 Epilepsia
48巻
4号
出版年月日 2007-04
Thumnail
著者 Hashizume, Akira; Iida, Koji; Shirozu, Hiroshi; Hanaya, Ryosuke; Kiura, Yoshihiro; Kurisu, Kaoru; Otsubo, Hiroshi;
掲載誌名 Brain Research
1144巻
出版年月日 2007-03-04
Thumnail
著者 Ochiai, Junichiro; Yamaguchi, Satoshi; Takeda, Masaaki; Adhikari, Rupendra Bahadur; Kolakshyapati, Manish; Karlowee, Vega; Sugiyama, Kazuhiko; Kurisu, Kaoru;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
65巻
1号
出版年月日 2016-03
Thumnail
著者 Doskaliyev, Aidos; Yamasaki, Fumiyuki; Kenjo, Masahiro; Shrestha, Prabin; Saito, Taiichi; Hanaya, Ryosuke; Sugiyama, Kazuhiko; Kurisu, Kaoru;
掲載誌名 Journal of Neuro-Oncology
88巻
3号
出版年月日 2008-07
Thumnail
著者 Sakamoto, Shigeyuki; Ohba, Shinji; Shibukawa, Masaaki; Kiura, Yoshihiro; Okazaki, Takahito; Kurisu, Kaoru;
掲載誌名 Clinical Neurology and Neurosurgery
110巻
4号
出版年月日 2008-04
Thumnail
著者 Mikami, Takashi; Kurisu, Kaoru; Kiya, Katsuzo; Mukada, Kazutoshi; Kawamoto, Keiichi; Hotta, Takuhiro; Uozumi, Tohru;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
38巻
3号
出版年月日 1989-09
Thumnail
著者 Mikami, Takashi; Kurisu, Kaoru; Kawamoto, Keiichi; Kiya, Katsuzo; Mukada, Kazutoshi; Hotta, Takuhiro; Ogasawara, Hidenori; Sugiyama, Kazuhiko; Uozumi, Tohru;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
40巻
1号
出版年月日 1991-03