Thumnail
著者 Miyaoka, H.; Ichikawa, T.; Kojima, Y.;
掲載誌名 Energy Procedia
49巻
出版年月日 2014
Thumnail
著者 Ikeda, Suguru; Ichikawa, Takayuki; Yamaguchi, Shotaro; Miyaoka, Hiroki; Kojima, Yoshitsugu;
掲載誌名 Journal of the Japan Institute of Energy
93巻
出版年月日 2014
Thumnail
著者 Isobe, Shigehito; Yamada, Sumito; Wang, Yongming; Hashimoto, Naoyuki; Ohnuki, Somei; Miyaoka, Hiroki; Ichikawa, Takayuki; Kojima, Yoshitsugu;
掲載誌名 Journal of Applied Physics
114巻
9号
出版年月日 2013-09
Thumnail
著者 Isobe, Shigehito; Ichikawa, Takayuki; Tokoyoda, Kazuhiko; Hanada, Nobuko; Leng, Haiyan; Fujii, Hironobu; Kojima, Yoshitsugu;
掲載誌名 Thermochimica Acta
468巻
1-2号
出版年月日 2008-02
Thumnail
著者 Tokoyoda, Kazuhiko; Hino, Satoshi; Ichikawa, Takayuki; Okamoto, Keisuke; Fujii, Hironobu;
掲載誌名 Journal of Alloys and Compounds
439巻
1-2号
出版年月日 2007-07-31
Thumnail
著者 Miyaoka, Hiroki; Ichikawa, Takayuki; Fujii, Hironobu;
掲載誌名 Journal of Alloys and Compounds
432巻
1-2号
出版年月日 2007-04-25
Thumnail
著者 Okamoto, Keisuke; Tokoyoda, Kazuhiko; Ichikawa, Takayuki; Fujii, Hironobu;
掲載誌名 Journal of Alloys and Compounds
432巻
1-2号
出版年月日 2007-04-25
Thumnail
著者 Nakagawa, Tessui; Ichikawa, Takayuki; Iida, Ryo; Leng, Haiyan; Takeichi, Nobuhiko; Kiyobayashi, Tetsu; Takeshita, Hiroyuki; Fujii, Hironobu;
掲載誌名 Journal of Alloys and Compounds
430巻
1-2号
出版年月日 2007-03-14
Thumnail
著者 Hanada, Nobuko; Ichikawa, Takayuki; Hino, Satoshi; Fujii, Hironobu;
掲載誌名 Journal of Alloys and Compounds
420巻
1-2号
出版年月日 2006-08-31
Thumnail
著者 Leng, Haiyan; Ichikawa, Takayuki; Hino, Satoshi; Hanada, Nobuko; Isobe, Shigehito; Fujii, Hironobu;
掲載誌名 Journal of Power Sources
156巻
2号
出版年月日 2006-06-01
Thumnail
著者 Gomibuchi, Emi; Ichikawa, Takayuki; Kimura, Koichi; Isobe, Shigehito; Nabeta, Koji; Fujii, Hironobu;
掲載誌名 Carbon
44巻
5号
出版年月日 2006-04
Thumnail
著者 Hino, Satoshi; Ichikawa, Takayuki; Leng, Haiyan; Fujii, Hironobu;
掲載誌名 Journal of Alloys and Compounds
398巻
1-2号
出版年月日 2005-08-02
Thumnail
著者 Isobe, Shigehito; Ichikawa, Takayuki; Hino, Satoshi; Fujii, Hironobu;
掲載誌名 The Journal of Physical Chemistry B
109巻
31号
出版年月日 2005-07-15
Thumnail
著者 Ichikawa, Takayuki; Tokoyoda, Kazuhiko; Leng, Haiyan; Fujii, Hironobu;
掲載誌名 Journal of Alloys and Compounds
400巻
1-2号
出版年月日 2005-09-01
Thumnail
著者 Hino, Satoshi; Ichikawa, Takayuki; Ogita, Norio; Udagawa, Masayuki; Fujii, Hironobu;
掲載誌名 Chemical Communications
24号
出版年月日 2005
Thumnail
著者 Ichikawa, Takayuki; Chen, D. M.; Isobe, Shigehito; Gomibuchi, Emi; Fujii, Hironobu;
掲載誌名 Materials Science and Engineering B
108巻
1-2号
出版年月日 2004-04-25
Thumnail
著者 Hanada, Nobuko; Ichikawa, Takayuki; Fujii, Hironobu;
掲載誌名 Journal of Physics and Chemistry of Solids
65巻
2-3号
出版年月日 2004-03
Thumnail
著者 Ichikawa, Takayuki; Isobe, Shigehito; Hanada, Nobuko; Fujii, Hironobu;
掲載誌名 Journal of Alloys and Compounds
365巻
1-2号
出版年月日 2004-02-25
Thumnail
著者 Ichikawa, Takayuki; Fujii, Hironobu; Isobe, Shigehito; Nabeta, Koji;
掲載誌名 Applied Physics Letters
86巻
出版年月日 2005