著者 Soh, Zu; Suzuki, Michiyo; Tsuji, Toshio;
掲載誌名 Journal of Robotics, Networking and Artificial Life
4巻
1号
出版年月日 2017-05
著者 Mukaidani, Naohisa; Soh, Zu; Higashijima, Shinichi; Tsuji, Toshio;
掲載誌名 Journal of Robotics, Networking and Artificial Life
4巻
3号
出版年月日 2017-11
著者 Matsubara, Hiroki; Hirano, Hiroki; Hirano, Harutoyo; Soh, Zu; Nakamura, Ryuji; Saeki, Noboru; Kawamoto, Masashi; Yoshizumi, Masao; Yoshino, Atsuo; Sasaoka, Takafumi; Yamawaki, Shigeto; Tsuji, Toshio;
掲載誌名 Scientific Reports
8巻
出版年月日 2018-02-15
著者 Hirano, Harutoyo; Takama, Renjo; Matsumoto, Ryo; Tanaka, Hiroshi; Hirano, Hiroki; Soh, Zu; Ukawa, Teiji; Takayanagi, Tsuneo; Morimoto, Haruka; Nakamura, Ryuji; Saeki, Noboru; Hashimoto, Haruki; Matsui, Shogo; Kishimoto, Shinji; Oda, Nozomu; Kajikawa, Masato; Maruhashi, Tatsuya; Kawamoto, Masashi; Yoshizumi, Masao; Higashi, Yukihito; Tsuji, Toshio;
掲載誌名 Scientific Reports
8巻
出版年月日 2018-06-18
著者 Soh, Zu; Sakamoto, Kazuma; Suzuki, Michiyo; Iino, Yuichi; Tsuji, Toshio;
掲載誌名 Scientific Reports
8巻
出版年月日 2018-11-21
著者 Umayahara, Yasutaka; Soh, Zu; Sekikawa, Kiyokazu; Kawae, Toshihiro; Otsuka, Akira; Tsuji, Toshio;
掲載誌名 Sensors
18巻
11号
出版年月日 2018-11-07
著者 Tanaka, Hiroshi; Mito, Akihisa; Hirano, Harutoyo; Soh, Zu; Nakamura, Ryuji; Saeki, Noboru; Kawamoto, Masashi; Higashi, Yukihito; Yoshizumi, Masao; Tsuji, Toshio;
掲載誌名 Scientific Reports
9巻
出版年月日 2019-02-22