Thumnail
著者 Lee, Kwang-Hoi; Ohshita, Joji; Tanaka, Daiki; Tominaga, Yuta; Kunai, Atsutaka;
掲載誌名 Journal of Organometallic Chemistry
710巻
1号
出版年月日 2012
Thumnail
著者 Lu, Zhou; Ohshita, Joji; Mizumo, Tomonobu;
掲載誌名 Journal of Organometallic Chemistry
697巻
1号
出版年月日 2012
Thumnail
著者 Hwang, Yong-Mook; Ohshita, Joji; Harima, Yutaka; Mizumo, Tomonobu; Ooyama, Yousuke; Morihara, Yasushi; Izawa, Takafumi; Sugioka, Takashi; Fujita, Akio;
掲載誌名 Polymer
52巻
18号
出版年月日 2011
Thumnail
著者 Imae, Ichiro; Takayama, Shotaro; Tokita, Daisuke; Ooyama, Yousuke; Komaguchi, Kenji; Ohshita, Joji; Sugioka, Takashi; Kanehira, Koichi; Harima, Yutaka;
掲載誌名 Polymer
50巻
25号
出版年月日 2009-12-10
Thumnail
著者 Ohshita, Joji; Tanaka, Daiki; Lee, Kwang-Hoi; Kurushima, Yasunori; Kajiwara, Shotaro; Ooyama, Yousuke; Harima, Yutaka; Kunai, Atsutaka; Kunugi, Yoshihito;
掲載誌名 Molecular Crystals and Liquid Crystals
529巻
出版年月日 2010-01
Thumnail
著者 Ohshita, Joji; Matsukawa, Junya; Iwawaki, Tomonori; Matsui, Shigenori; Ooyama, Yousuke; Harima, Yutaka;
掲載誌名 Synthetic Metals
159巻
9-10号
出版年月日 2009
Thumnail
著者 Ohshita, Joji; Tada, Yosuke; Kunai, Atsutaka; Harima, Yutaka; Kunugi, Yoshihito;
掲載誌名 Synthetic Metals
159巻
3-4号
出版年月日 2009
Thumnail
著者 Kai, Hiroyuki; Ohshita, Joji; Ohara, Sayaka; Nakayama, Naohiro; Kunai, Atsutaka; Lee, In-Sook; Kwak, Young-Woo;
掲載誌名 Journal of Organometallic Chemistry
693巻
23号
出版年月日 2008-11-01
Thumnail
著者 Ohshita, Joji; Tada, Yosuke; Kunai, Atsutaka; Harima, Yutaka; Kohno, Atsushi; Kunugi, Yoshihito;
掲載誌名 Synthetic Metals
157巻
2-3号
出版年月日 2007
Thumnail
著者 Ohshita, Joji; Kangai, Shinji; Tada, Yosuke; Yoshida, Hiroto; Sakamaki, Koichi; Kunai, Atsutaka; Kunugi, Yoshihito;
掲載誌名 Journal of Organometallic Chemistry
692巻
5号
出版年月日 2007
Thumnail
著者 Ohshita, Joji; Kangai, Sinji; Yoshida, Hiroto; Kunai, Atsutaka; Kajiwara, Shotaro; Ooyama, Yousuke; Harima, Yutaka;
掲載誌名 Journal of Organometallic Chemistry
692巻
4号
出版年月日 2007
Thumnail
著者 Ohshita, Joji; Kimura, Keisuke; Lee, Kwang-Hoi; Kunai, Atsutaka; Kwak, Young-Woo; Son, Eun-Chul; Kunugi, Yoshihito;
掲載誌名 Journal of Polymer Science. Part A, Polymer Science
45巻
20号
出版年月日 2007-10
Thumnail
著者 Ohshita, Joji; Inata, Ko; Izumi, Yuki; Kunai, Atsutaka;
掲載誌名 Journal of Organometallic Chemistry
692巻
15号
出版年月日 2007-07-15
Thumnail
著者 Harima, Yutaka; Kim, D-H.; Tsutitori, Y.; Jiang, X.; Patil, R.; Ooyama, Yousuke; Ohshita, Joji; Kunai, Atsutaka;
掲載誌名 Chemical Physics Letters
420巻
4-6号
出版年月日 2006-03-21
Thumnail
著者 Ohshita, Joji; Taketsugu, Ryosuke; Hino, Koichi; Kunai, Atsutaka;
掲載誌名 Journal of Organometallic Chemistry
691巻
13号
出版年月日 2006-06