Thumnail
著者 Ozaki, Noriatsu; Yamauchi, Takahiro; Kindaichi, Tomonori; Ohashi, Akiyoshi;
掲載誌名 Water Science & Technology
79巻
7号
出版年月日 2019-04-22
Thumnail
著者 Hatamoto, Masashi; Miyauchi, Tomo; Kindaichi, Tomonori; Ozaki, Noriatsu; Ohashi, Akiyoshi;
掲載誌名 Bioresource Technology
102巻
22号
出版年月日 2011
Thumnail
著者 Matsunaga, Kosuke; Kindaichi, Tomonori; Ozaki, Noriatsu; Ohashi, Akiyoshi; Nakahara, Yoshihito; Sasakawa, Manabu;
掲載誌名 Water Science and Technology
66巻
2号
出版年月日 2012-06
Thumnail
著者 Ozaki, Noriatsu; Tokumitsu, Hiroyuki; Kojima, Keisuke; Kindaichi, Tomonori;
掲載誌名 Water Science & Technology
56巻
1号
出版年月日 2007-07
Thumnail
著者 Ozaki, Noriatsu; Akagi, Yuma; Kindaichi, Tomonori; Ohashi, Akiyoshi;
掲載誌名 Water Science & Technology
72巻
7号
出版年月日 2015-10
Thumnail
著者 Ozaki, Noriatsu; Takeuchi, Shin-ya; Kojima, Keisuke; Kindaichi, Tomonori; Komatsu, Toshiko; Fukushima, Takehiko;
掲載誌名 Water Science & Technology
66巻
5号
出版年月日 2012-07
Thumnail
著者 Kindaichi, Tomonori; Awata, Takanori; Suzuki, Yuji; Tanabe, Katsuichiro; Hatamoto, Masashi; Ozaki, Noriatsu; Ohashi, Akiyoshi;
掲載誌名 Microbes and Environments
26巻
1号
出版年月日 2011
Thumnail
著者 Ozaki, Noriatsu; Fukushima, Takehiko; Kojiri, Toshiharu;
掲載誌名 Ecological Modelling
215巻
1-3号
出版年月日 2008-07-10
Thumnail
著者 Kindaichi, Tomonori; Awata, Takanori; Tanabe, Katsuichiro; Ozaki, Noriatsu; Ohashi, Akiyoshi;
掲載誌名 Water Science & Technology
63巻
5号
出版年月日 2011
著者 Awata, Takanori; Goto, Yumiko; Kindaichi, Tomonori; Ozaki, Noriatsu; Ohashi, Akiyoshi;
掲載誌名 Water Science and Technology
72巻
12号
出版年月日 2015-12
著者 Awata, Takanori; Kindaichi, Tomonori; Ozaki, Noriatsu; Ohashi, Akiyoshi;
掲載誌名 Microbes and environments
30巻
1号
出版年月日 2015-03-24
著者 Awata, Takanori; Oshiki, Mamoru; Kindaichi, Tomonori; Ozaki, Noriatsu; Ohashi, Akiyoshi; Okabe, Satoshi;
掲載誌名 Applied and Environmental Microbiology
79巻
13号
出版年月日 2013-07
著者 Kindaichi, Tomonori; Yuri, Shota; Ozaki, Noriatsu; Ohashi, Akiyoshi;
掲載誌名 Water Science and Technology
66巻
12号
出版年月日 2012-10
著者 Awata, Takanori; Tanabe, Katsuichiro; Kindaichi, Tomonori; Ozaki, Noriatsu; Ohashi, Akiyoshi;
掲載誌名 Water Science and Technology
66巻
5号
出版年月日 2012-07
Thumnail
著者 Kindaichi, Tomonori; Tsushima, Ikuo; Ogasawara, Yuji; Shimokawa, Masaki; Ozaki, Noriatsu; Satoh, Hisashi; Okabe, Satoshi;
掲載誌名 Applied and Environmental Microbiology
73巻
15号
出版年月日 2007-08
Thumnail
著者 Tham Yasmin Wai, Fon; Ozaki, Noriatsu; Sakugawa, Hiroshi;
掲載誌名 Water, Air, & Soil Pollution
182巻
1-4号
出版年月日 2007-06