Thumnail
著者 JLQCD, Collaboration; Aoki, S; Fukugita, M; Hashimoto, S; Ishizuka, N; Iwasaki, Y; Kanaya, K; Kuramashi, Y; Okawa, Masanori; Ukawa, A; Yoshié, T;
掲載誌名 Physical Review D
58巻
出版年月日 1998
Thumnail
著者 CP-PACS, Collaboration; Ali Khan, A; Aoki, S; Aoki, Y; Burkhalter, R; Ejiri, S; Fukugita, M; Hashimoto, S; Ishizuka, N; Iwasaki, Y; Izubuchi, T; Kanaya, K; Kaneko, T; Kuramashi, Y; Nagai, K-I; Okawa, Masanori; Shanahan, H. P.; Taniguchi, Y; Ukawa, A; Yoshié, T;
掲載誌名 Physical Review D
64巻
出版年月日 2001
Thumnail
著者 JLQCD, Collaboration; Aoki, S; Fukugita, M; Hashimoto, S; Ishizuka, N; Iwasaki, Y; Kanaya, K; Kuramashi, Y; Okawa, Masanori; Ukawa, A; Yoshié, T;
掲載誌名 Physical Review Letters
80巻
出版年月日 1998
Thumnail
著者 Kuramashi, Y; Fukugita, M; Mino, H; Okawa, Masanori; Ukawa, A;
掲載誌名 Physical Review Letters
71巻
出版年月日 1993
Thumnail
著者 JLQCD, Collaboration; Aoki, S; Fukugita, M; Hashimoto, S; Ishizuka, N; Iwasaki, Y; Kurahashi, Y; Okawa, Masanori; Ukawa, A; Yoshié, T;
掲載誌名 Physical Review Letters
81巻
出版年月日 1998
Thumnail
著者 CP-PACS, Collaboration; Tsutsui, N; Aoki, S; Fukugita, M; Hashimoto, S; Ishikawa, Kenichi; Ishizuka, N; Iwasaki, Y; Kanaya, K; Kaneko, T; Kuramashi, Y; Okawa, Masanori; Onogi, T; Taniguchi, Y; Ukawa, A; Yoshié, T;
掲載誌名 Physical Review D
70巻
出版年月日 2004
Thumnail
著者 Fukugita, M; Kuramashi, Y; Okawa, Masanori; Ukawa, A;
掲載誌名 Physical Review D
51巻
出版年月日 1995
Thumnail
著者 CP-PACS, Collaboration; Namekawa, Y; Aoki, S; Fukugita, M; Ishikawa, Kenichi; Ishizuka, N; Iwasaki, Y; Kanaya, K; Kaneko, T; Kuramashi, Y; Lesk, V. I.; Okawa, Masanori; Ukawa, A; Umeda, T; Yoshié, T;
掲載誌名 Physical Review D
70巻
出版年月日 2004
Thumnail
著者 CP-PACS, Collaboration; Ali Khan, A; Aoki, S; Boyd, G; Burkhalter, R; Ejiri, S; Fukugita, M; Hashimoto, S; Ishizuka, N; Iwasaki, Y; Kanaya, K; Kaneko, T; Kuramashi, Y; Manke, T; Nagai, K; Okawa, Masanori; Shanahan, H. P.; Ukawa, A; Yoshié, T;
掲載誌名 Physical Review D
65巻
出版年月日 2002
Thumnail
著者 JLQCD, Collaboration; Aoki, S; Burkhalter, R; Fukugita, M; Hashimoto, S; Ishikawa, Kenichi; Ishizuka, N; Iwasaki, Y; Kanaya, K; Kaneko, T; Kuramashi, Y; Okawa, Masanori; Onogi, T; Tsutsui, N; Ukawa, A; Yamada, N; Yoshié, T;
掲載誌名 Physical Review D
68巻
出版年月日 2003
Thumnail
著者 Takeda, S; Aoki, S; Fukugita, M; Ishikawa, Kenichi; Ishizuka, N; Iwasaki, Y; Kanaya, K; Kaneko, T; Kuramashi, Y; Okawa, Masanori; Taniguchi, Y; Ukawa, A;
掲載誌名 Physical Review D
70巻
7号
出版年月日 2004-10
Thumnail
著者 JLQCD, Collaboration; Aoki, S; Fukugita, M; Hashimoto, S; Ishikawa, Kenichi; Ishizuka, N; Iwasaki, Y; Kanaya, K; Kaneko, T; Kumahashi, Y; Okawa, Masanori; Tsutsui, N; Ukawa, A; Yamada, N; Yoshie, T;
掲載誌名 Computer Physics Communications
155巻
3号
出版年月日 2003-11
Thumnail
著者 JLQCD, Collaboration; Ishikawa, Kenichi; Fukugita, M; Hashimoto, S; Ishizuka, N; Iwasaki, Y; Kanaya, K; Kuramashi, Y; Okawa, Masanori; Tsutsui, N; Ukawa, A; Yamada, Y; Yoshie, T;
掲載誌名 Nuclear Physics B - Proceedings Supplements
119巻
出版年月日 2003-05
Thumnail
著者 Fukugita, M.; Kuramashi, Y.; Mino, H.; Okawa, Masanori; Ukawa, A.;
掲載誌名 Physical Review Letters
73巻
16号
出版年月日 1994-10
Thumnail
著者 JLQCD, Collaboration; Aoki, S; Fukugita, M; Hashimoto, S; Iwasaki, Y; Kanaya, K; Kuramashi, Y; Mino, H; Okawa, Masanori; Ukawa, A; Yoshie, T;
掲載誌名 Nuclear Physics B - Proceedings Supplements
47巻
1-3号
出版年月日 1996-03
Thumnail
著者 JLQCD, Collaboration; Aoki, S; Fukugita, M; Hashimoto, S; Ishikawa, Kenichi; Ishizuka, N; Kwasaki, Y; Kanaya, K; Kaneda, T; Kaya, S; Kumarashi, Y; Okawa, Masanori; Onogi, T; Tominaga, S; Tsutsui, N; Ukawa, A; Yamada, N; Yoshie, T;
掲載誌名 Nuclear Physics B - Proceedings Supplements
83-84巻
出版年月日 2000-04
Thumnail
著者 JLQCD, Collaboration; Yamada, N; Aoki, S; Burkhalter, R; Fukugita, M; Hashimoto, S; Ishikawa, Kenichi; Ishizuka, N; Iwasaki, Y; Kanaya, K; Kaneko, T; Kuramashi, Y; Okawa, Masanori; Onogi, T; Tominaga, S; Tsutsui, N; Ukawa, A; Yoshie, Y;
掲載誌名 Nuclear Physics B - Proceedings Supplements
106-107巻
出版年月日 2002-03
Thumnail
著者 Matsufuru, Hideo; Furukawa, Hidenori; Okawa, Masanori; Onogi, Tetsuya; Umeda, Takashi;
掲載誌名 Nuclear Physics B - Proceedings Supplements
140巻
出版年月日 2005-03
Thumnail
著者 Matsufuru, Hideo; Okawa, Masanori; Onogi, Tetsuya; Umeda, Takashi;
掲載誌名 Nuclear Physics B - Proceedings Supplements
129-130巻
出版年月日 2004-03
Thumnail
著者 Umeda, Takashi; Aoki, Sinya; Fukugita, Masataka; Ishikawa, Ken-Ichi; Ishizuka, Naruhito; Iwasaki, Yoichi; Kanaya, Kazuyuki; Kuramashi, Yoshinobu; Lesk, Victor Isaac; Namekawa, Yusuke; Okawa, Masanori; Taniguchi, Yusuke; Ukawa, Akira; Yoshie, Tomoteru;
掲載誌名 Physical review D
68巻
3号
出版年月日 2003-08-08