Thumnail
著者 Iwasawa, Hideaki; Yoshida, Yoshiyuki; Hase, Izumi; Shimada, Kenya; Namatame, Hirofumi; Taniguchi, Masaki; Aiura, Yoshihiro;
掲載誌名 Physical Review Letters
109巻
6号
出版年月日 2012
Thumnail
著者 Miyamoto, Koji; Kimura, Akio; Okuda, Taichi; Shimada, Kenya; Iwasawa, Hideaki; Hayashi, Hirokazu; Namatame, Hirofumi; Taniguchi, Masaki; Donath, M.;
掲載誌名 Physical Review B
86巻
16号
出版年月日 2012
Thumnail
著者 Yakovkin, Ivan N.; Fukutani, Keisuke; Hayashi, Hirokazu; Jiang, Jian; Horike, Taiki; Nagata, Yorito; Habuchi, Takafumi; Hirayama, Daisuke; Iwasawa, Hideaki; Shimada, Kenya; Losovyj, Ya. B.; Dowben, Peter A.;
掲載誌名 Physical Review B
86巻
12号
出版年月日 2012
Thumnail
著者 Yamaoka, Hitoshi; Thunström, Patrik; Tsujii, Naohito; Jarrige, Ignace; Shimada, Kenya; Arita, Masashi; Iwasawa, Hideaki; Hayashi, Hirokazu; Jiang, Jian; Namatame, Hirofumi; Taniguchi, Masaki; Hiraoka, Nozomu; Ishii, Hirofumi; Tsuei, Ku-Ding; Giovannini, Mauro; Bauer, Ernst;
掲載誌名 Physical Review B
86巻
8号
出版年月日 2012
Thumnail
著者 Fukutani, Keisuke; Hayashi, Hirokazu; Yakovkin, Ivan N.; Paudel, Tula R.; Habuchi, Takafumi; Hirayama, Daisuke; Jiang, Jian; Iwasawa, Hideaki; Shimada, Kenya; Wu, Ning; Tsymbal, Evgeny Y.; Losovyj, Ya. B.; Dowben, P. A.;
掲載誌名 Physical Review B
85巻
15号
出版年月日 2012
Thumnail
著者 Schwab, H.; Mulazzi, M.; Jiang, Jian; Hayashi, Hirokazu; Habuchi, Takafumi; Hirayama, Daisuke; Iwasawa, Hideaki; Shimada, Kenya; Reinert, F.;
掲載誌名 Physical Review B
85巻
12号
出版年月日 2012
Thumnail
著者 Yamaoka, Hitoshi; Thunström, Patrik; Jarrige, Ignace; Shimada, Kenya; Tsujii, Naohito; Arita, Masashi; Iwasawa, Hideaki; Hayashi, Hirokazu; Jiang, Jian; Habuchi, Takafumi; Hirayama, Daisuke; Namatame, Hirofumi; Taniguchi, Masaki; Murao, Urara; Hosoya, Shingo; Tamaki, Akira; Kitazawa, Hideaki;
掲載誌名 Physical Review B
85巻
11号
出版年月日 2012
Thumnail
著者 Jiang, J.; Shimada, Kenya; Hayashi, Hirokazu; Iwasawa, Hideaki; Aiura, Yoshihiro; Namatame, Hirofumi; Taniguchi, Masaki;
掲載誌名 Physical Review B
84巻
15号
出版年月日 2011-10-17
Thumnail
著者 Zhang, Y.; Chen, F.; He, C.; Zhou, B.; Xie, B. P.; Fang, C.; Tsai, W. F.; Chen, X. H.; Hayashi, H.; Jiang, J.; Iwasawa, H.; Shimada, K.; Namatame, H.; Taniguchi, M.; Hu, J. P.; Feng, D. L.;
掲載誌名 Physical Review B
83巻
5号
出版年月日 2011-02-22
Thumnail
著者 Kuroda, Kenta; Arita, Masashi; Miyamoto, Koji; Ye, Mao; Jiang, Jian; Kimura, Akio; Krasovskii, E. E; Chulkov, E. V; Iwasawa, Hideaki; Okuda, Taichi; Shimada, Kenya; Ueda, Yoshifumi; Namatame, Hirofumi; Taniguchi, Masaki;
掲載誌名 Physical Review Letters
105巻
7号
出版年月日 2010-08-10
Thumnail
著者 Iwasawa, Hideaki; Yamakawa, K.; Saitoh, Tomohiko; Inaba, Jungo; Katsufuji, Takuro; Higashiguchi, Mitsuharu; Shimada, Kenya; Namatame, Hirofumi; Taniguchi, Masaki;
掲載誌名 Physical Review Letters
96巻
6号
出版年月日 2006-02-14
Thumnail
著者 Iwasawa, Hideaki; Aiura, Yoshihiro; Saitoh, Tomohiko; Hase, Izumi; Ikeda, Shinichi; Yoshida, Yoshiyuki; Bando, Hiroshi; Higashiguchi, Mitsuharu; Miura, Yuichi; Cui, Xiaoyu; Shimada, Kenya; Namatame, Hirofumi; Taniguchi, Masaki;
掲載誌名 Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
72巻
19号
出版年月日 2005-09-22