Uesugi, Yuji; Shinoda, Hideaki; Yamane, Tatsuo; Stanekzai, Masoon; Kudo, Masaki; Shams, Shamsul Hadi; Kato, Miwa; Futamura, Madoka; Miyahara, Nobutaka;