Jimura, Akiyuki; Nakao, Yoshiyuki; Matsuo, Masatsugu;