Conditions

close

result 31294 件

Thumnail
creator Tanaka, Eiji; Hirose, M.; Yamano, E.; Tanne, K.;
journal title Hiroshima Conference on Education and Science in Dentistry, 2006 : the 40th Anniversary of Hiroshima University Faculty of Dentistry
date of issued 2006-01-08
Thumnail
creator Sugita, Makoto; Shiba, Yoshiki;
journal title Hiroshima Conference on Education and Science in Dentistry, 2006 : the 40th Anniversary of Hiroshima University Faculty of Dentistry
date of issued 2006-01-08
Thumnail
creator Dohi, Toshihiro; Morita, K.; Abdin, M.J.; Kitayama, T.; Motoyama, N.; Zohn, R.;
journal title Hiroshima Conference on Education and Science in Dentistry, 2006 : the 40th Anniversary of Hiroshima University Faculty of Dentistry
date of issued 2006-01-08
Thumnail
creator Asashima, Makoto; Okabayashi, K.;
journal title Hiroshima Conference on Education and Science in Dentistry, 2006 : the 40th Anniversary of Hiroshima University Faculty of Dentistry
date of issued 2006-01-08
Thumnail
creator Kikuchi, Akira; Kinshasa, S.;
journal title Hiroshima Conference on Education and Science in Dentistry, 2006 : the 40th Anniversary of Hiroshima University Faculty of Dentistry
date of issued 2006-01-08
Thumnail
creator Okamoto, Tetsuji;
journal title Hiroshima Conference on Education and Science in Dentistry, 2006 : the 40th Anniversary of Hiroshima University Faculty of Dentistry
date of issued 2006-01-08
Thumnail
creator Takata, Takashi; Kitagawa, S.; Kitagawa, M.; Shiba, H.; Kawaguchi, H.; Miyauchi, M.; Tsuji, K.; Uchida, T.; Kurihara, H.; Takata, T.;
journal title Hiroshima Conference on Education and Science in Dentistry, 2006 : the 40th Anniversary of Hiroshima University Faculty of Dentistry
date of issued 2006-01-08
Thumnail
creator Cirelli, J.A.; Giannobile, William V.;
journal title Hiroshima Conference on Education and Science in Dentistry, 2006 : the 40th Anniversary of Hiroshima University Faculty of Dentistry
date of issued 2006-01-08
Thumnail
creator Komori, Toshihisa;
journal title Hiroshima Conference on Education and Science in Dentistry, 2006 : the 40th Anniversary of Hiroshima University Faculty of Dentistry
date of issued 2006-01-08
Thumnail
creator Kato, Yukio; Shimizu, M.; Igarashi, A.; Ishii, M.; Kawaguchi, Hiroyuki; Kamata, Nobuyuki; Sugiyama, Masaru; Kurihara, Hidemi; Tsuji, K.; Kawamoto, T.;
journal title Hiroshima Conference on Education and Science in Dentistry, 2006 : the 40th Anniversary of Hiroshima University Faculty of Dentistry
date of issued 2006-01-08
Thumnail
creator Ochi, Mitsuo; Adachi, Nobuo;
journal title Hiroshima Conference on Education and Science in Dentistry, 2006 : the 40th Anniversary of Hiroshima University Faculty of Dentistry
date of issued 2006-01-08
Thumnail
creator Tamagawa, Hiroshi; Takahashi, Ichiro; Furuse, Mikio; Yoshitake, Yuka; Tsukita, Shoichiro; Itoh, Toshinori; Matsuda, Hikaru; Kiyono, Hiroshi;
journal title Laboratory investigation
volume Volume 83
issue Issue 7
date of issued 2003-07
Thumnail
creator Hashimoto, W.; Kitayama, S.; Kumagai, K.; Morioka, N.; Morita, Katsuya; Dohi, Toshihiro;
journal title Life Sciences
volume Volume 76
issue Issue 14
date of issued 2005-02-18
Thumnail
creator Morita, Katsuya; Morioka, Norimitsu; Abdin, Joynal; Kitayama, Shigeo; Nakata, Yoshihiro; Dohi, Toshihiro;
journal title Pain
volume Volume 111
issue Issue 3
date of issued 2004-10
Thumnail
creator Morita, Katsuya; Miyasako, Takanori; Kitayama, Shigeo; Dohi, Toshihiro;
journal title Biochimica et Biophysica Acta
volume Volume 1673
issue Issue 3
date of issued 2004-08-04
Thumnail
creator Arai, Shigeaki; Morita, Katsuya; Kitayama, Shigeo; Kumagai, Kei; Kumagai, Michiko; Kihira, Kenji; Dohi, Toshihiro;
journal title Brain research
volume Volume 964
issue Issue 1
date of issued 2003-02-21
Thumnail
creator Kawaguchi, Kotaro; Hayashi, Yukiko; Sekikawa, Kiyokazu; Tabusadani, Mitsuru; Inamizu, Tsutomu; Onari, Kiyoshi; Bhambhani, Yagesh;
journal title Applied Physiology, Nutrition, and Metabolism
volume Volume 31
issue Issue 1
date of issued 2006-02
Thumnail
creator Morita, Katsuya; Hamamoto, Masahiro; Arai, Shigeaki; Kitayama, Shigeo; Irifune, Masahiro; Kawahara, Michio; Kihira, Kenji; Dohi, Toshihiro;
journal title Brain Research
volume Volume 1057
issue Issue 1-2
date of issued 2005-09-28
Thumnail
creator Dohi, Toshihiro; Morita, Katsuya; Morioka, Norimitsu; Joynal, A.; Kitayama, S.;
journal title The International Journal of Neuropsychopharmacology
volume Volume 7
issue Issue suppl 2
date of issued 2004-06
Thumnail
creator Morioka, N.; Morita, K.; Kitayama, S.; Dohi, T.;
journal title The International Journal of Neuropsychopharmacology
volume Volume 7
issue Issue suppl 2
date of issued 2004-06