creator Ge, Hong;
journal title The Hiroshima Law Journal
volume Volume 45
issue Issue 1
date of issued 2021-03-15
creator Yukawa, Hayato;
journal title The Hiroshima Law Journal
volume Volume 45
issue Issue 1
date of issued 2021-03-15
creator Shimahara, Hiroshi;
journal title Journal of the Physical Society of Japan
volume Volume 89
date of issued 2020-08-12
creator ARIO, I.; NAKAZAWA, M.;
journal title Archives of Mechanics
volume Volume 72
issue Issue 4
date of issued 2020-08-10
creator Ario, I.; Yamashita, T.; Chikahiro, Y.; Nakazawa, M.; Fedor, K.; Graczykowski, C.; Pawłowski, P.;
journal title Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences
volume Volume 68
issue Issue 6
date of issued 2020-12-31
creator MOJOO, Jonathan; ZHAO, Yu; KAVITHA, Muthu Subash; MIYAO, Junichi; KURITA, Takio;
journal title IEICE Transactions on Information and Systems
volume Volume E103.D
issue Issue 10
date of issued 2020-10-01
creator Gao, Fei; Choi, Yongbum; Matsugi, Kazuhiro;
journal title MATERIALS TRANSACTIONS
volume Volume 61
issue Issue 11
date of issued 2020-11-01
creator Hofmann, Holger F.;
journal title Physical Review A
volume Volume 102
date of issued 2020-12-22
creator Kinoshita-Kikuta, Emiko; Utsumi, Toshihiko; Miyazaki, Aya; Tokumoto, Chiharu; Doi, Kyosuke; Harada, Haruna; Kinoshita, Eiji; Koike, Tohru;
journal title Scientific Reports
volume Volume 10
date of issued 2020-10-01
creator Yasuda, Keisuke; Okada, Shinsuke; Okazaki, Yohei; Hiasa, Kyou; Tsuga, Kazuhiro; Abe, Yasuhiko;
journal title International Journal of Implant Dentistry
volume Volume 6
date of issued 2020-11-03
creator Kondo, Takashi; Toyota, Yukari; Narasaki, Soshi; Watanabe, Tomoyuki; Miyoshi, Hirotsugu; Saeki, Noboru; Tsutsumi, Yasuo M.;
journal title JA Clinical Reports
volume Volume 6
date of issued 2020-12-09
creator Chokyu, Asuka;
journal title The Hiroshima Law Journal
volume Volume 45
issue Issue 1
date of issued 2021-03-15
creator Nagayama, Hiroyuki;
journal title The Hiroshima Law Journal
volume Volume 45
issue Issue 1
date of issued 2021-03-15
creator Mei, Zhu;
journal title The Hiroshima Law Journal
volume Volume 45
issue Issue 1
date of issued 2021-03-15
creator Lyu, XiuYi;
journal title The Hiroshima Law Journal
volume Volume 45
issue Issue 1
date of issued 2021-03-15
creator Yuno, Kenichi;
journal title The Hiroshima Law Journal
volume Volume 45
issue Issue 1
date of issued 2021-03-15
creator Mitsui, Masanobu;
journal title The Hiroshima Law Journal
volume Volume 45
issue Issue 1
date of issued 2021-03-15
creator Makino, Masahiko;
journal title The Hiroshima Law Journal
volume Volume 45
issue Issue 1
date of issued 2021-03-15
creator Nagayama, Hiroyuki;
journal title The Hiroshima Law Journal
volume Volume 45
issue Issue 1
date of issued 2021-03-15
creator 広島⼤学法学会;
journal title The Hiroshima Law Journal
volume Volume 45
issue Issue 1
date of issued 2021-03-15