creator Md. Masudur Rahman;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 34
issue Issue 4
date of issued 1985-12
creator SEIKOH, Rokuroh; KODAMA, Osamu; OGAWA, Yoshiteru; ITOH, Nobuaki; TAKEUCHI, Hitoshi; TANAKA, Tsuneo; ICHIBA, Yasuyuki; DOHI, Kiyohiko;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 34
issue Issue 4
date of issued 1985-12
creator SUMIYOSHI, Hiromichi;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 34
issue Issue 4
date of issued 1985-12
creator YOKOZAKI, Hiroshi; TAHARA, Eiichi;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 34
issue Issue 4
date of issued 1985-12
creator TAKIYAMA, Reiko; MORIO, Michio; FUJII, Kohyu; KIKUCHI, Hirosato; YUGE, Osafumi; CHIKASUE, Fumihiko; TAIRA, Yutaka; JORDANOV, Jordan G.;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 34
issue Issue 4
date of issued 1985-12
creator OHAMA, Koso; UEDA, Katsunori; OKAMOTO, Etsuji; FUJIWARA, Atsushi;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 34
issue Issue 4
date of issued 1985-12
creator SUMIYOSHI, Hiromichi;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 34
issue Issue 3
date of issued 1985-09
creator SUMIMOTO, Ryo; TAKAHASHI, Tadateru; YOSHIOKA, Shinkichirou; HAYASHI, Koji; KAMADA, Toru;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 34
issue Issue 3
date of issued 1985-09
creator TANAKA, Tsuneo; ICHIBA, Yasuyuki; SEIKOH, Rokuro; TAKEUCHI, Hitoshi; ITOH, Nobuaki; KODAMA, Osamu; DOHI, Kiyohiko;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 34
issue Issue 3
date of issued 1985-09
creator KODAMA, Osamu; TAKEUCHI, Hitoshi; ITO, Nobuaki; TANAKA, Tsuneo; SEIKOH, Rokuro; ICHIBA, Yasuyuki; DOHI, Kiyohiko;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 34
issue Issue 3
date of issued 1985-09
creator TANGGO, Yunus;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 34
issue Issue 3
date of issued 1985-09
creator HIRAOKA, Yukio; ISHIZAWA, Shoichi; KAMADA, Toshihiko; OKUDA, Hisanori;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 34
issue Issue 3
date of issued 1985-09
creator HIRAOKA, Yukio;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 34
issue Issue 3
date of issued 1985-09
creator YAMAKIDO, Michio; NISHIMOTO, Yukio; SHIGENOBU, Takuzo; ONARI, Kiyoshi; SATOH, Chiyoko; GORIKI, Kazuaki; FUJITA, Mikio;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 34
issue Issue 3
date of issued 1985-09
creator NAKAGAWA, Shizutoshi; YOSHIDA, Susumu; HIRAO, Yuzo; KASUGA, Shigeo; FUWA, Tohru;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 34
issue Issue 3
date of issued 1985-09
creator SAITO, Hajime; WATANABE, Takashi;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 34
issue Issue 3
date of issued 1985-09
creator MALLIWAH, Jumanne A.; KITINYA, James N.;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 34
issue Issue 3
date of issued 1985-09
creator MALLIWAH, Jumanne A.; KAJIHARA, Hiroki; YOKOYAMA, Takashi; MIYOSHI, Nobukazu;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 34
issue Issue 3
date of issued 1985-09
creator NISHI, Yoshikazu; HYODO, Sumio; USUI, Tomofusa; SEINO, Yoshiki; YAMAOKA, Kanji;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 34
issue Issue 3
date of issued 1985-09
creator YAMAKIDO, Michio; AKIYAMA, Mitoshi; TAKAISHI, Masatoshi; KOBUKE, Kyoko; FUJIWARA, Saeko; HAKODA, Masayuki; KYOIZUMI, Seishi; KOUNO, Nobuoki; YOSHIMOTO, Keiko; HAMILTON, Howard B.; FUJIKURA, Toshio;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 34
issue Issue 3
date of issued 1985-09