creator Fukuoka, Masato; Oho, Yukimasa; Kaihotsu, Ichirou; Kitagawa, Ruji; Satou, Takaharu; Onodera, Shinichi; Hirayama, Yasuyuki; Yamanaka, Tsutomu;
creator Hirota, Masashi; Tamaki, Toru; Kaneda, Kazufumi; Yoshida, Shigeto; Tanaka, Shinji;
creator Sato, Hiroshi; Okumura, Koji; Ishimaru, Koson;
journal title 活断層研究
issue Issue 15
date of issued 1996-11
creator Kumamoto, Takashi; Okumura, Koji; The Working Group of New Active Fault Map;
journal title 活断層研究
issue Issue 19
date of issued 2000-3
creator Okumura, Koji;
journal title 活断層研究
issue Issue 23
date of issued 2003
creator Kondo, Hisao; Okumura, Koji; Sugishita, Ichiro; Nakata, Takashi;
journal title 活断層研究
issue Issue 25
date of issued 2005
creator Okumura, Koji; Yagi, Hiroshi; Sangawa, Akira;
journal title 第四紀研究
volume Volume 23
issue Issue 3
date of issued 1984-11
creator Okumura, Koji;
journal title 第四紀研究
volume Volume 30
issue Issue 5
date of issued 1991-12
creator Okumura, Koji;
journal title 第四紀研究
volume Volume 34
issue Issue 3
date of issued 1995-08-31
creator Katoh, Shigehiro; Yamagata, Kotaro; Okumura, Koji;
journal title 第四紀研究
volume Volume 34
issue Issue 4
date of issued 1995-10-31
creator Ota, Yoko; Okumura, Koji;
journal title 第四紀研究
volume Volume 38
issue Issue 3
date of issued 1999-06
creator Hayashi, Takehiro;
journal title Bulletin of the Faculty of School Education, Hiroshima University. Part II
volume Volume 9
date of issued 1986-12-25
creator Hayashi, Takehiro; Yoshimura, Norihisa; Yoshino, Gensei;
journal title Bulletin of the Faculty of School Education, Hiroshima University. Part II
volume Volume 10
date of issued 1987-12-25
creator Hayashi, Takehiro; Suzuki, Morihisa; Yoshimura, Norihisa; Yoshino, Gensei;
journal title Bulletin of the Faculty of School Education, Hiroshima University. Part II
volume Volume 13
date of issued 1991-01-31
creator Hayashi, Takehiro;
journal title Bulletin of the Faculty of School Education, Hiroshima University. Part II
volume Volume 17
date of issued 1995-01-20
creator Hayashi, Takehiro; Tatsukami, Minako; Yoshino, Gensei;
journal title Bulletin of the Faculty of School Education, Hiroshima University. Part II
volume Volume 20
date of issued 1998-01
creator Yamasaki, Hirofumi;
journal title Bulletin of the Faculty of School Education, Hiroshima University. Part II
volume Volume 20
date of issued 1998-01