creator 広島大学総合博物館埋蔵文化財調査部門;
journal title Hiroshima University Museum Archaeological Research Section Bulletin for Excavation and Study
issue Issue 11
date of issued 2020-03-31
creator Ishimaru, Eriko;
journal title Hiroshima University Museum Archaeological Research Section Bulletin for Excavation and Study
issue Issue 11
date of issued 2020-03-31
creator Kuhara, Yuki; Sekiguchi, Michihiko; Hori, Nami; Shimizu, Norio; Shioji, Tsuneo; Imakawa, Shinji; Sugamura, Toru;
journal title THE ANNALS OF EDUCATIONAL RESEARCH
issue Issue 45
date of issued 2017-03-31
creator 広島大学総合博物館埋蔵文化財調査部門;
journal title Hiroshima University Museum Archaeological Research Section Bulletin for Excavation and Study
issue Issue 12
date of issued 2021-03-31
creator 広島大学総合博物館埋蔵文化財調査部門;
journal title Hiroshima University Museum Archaeological Research Section Bulletin for Excavation and Study
issue Issue 12
date of issued 2021-03-31
creator 広島大学総合博物館埋蔵文化財調査部門;
journal title Hiroshima University Museum Archaeological Research Section Bulletin for Excavation and Study
issue Issue 12
date of issued 2021-03-31
creator Umemoto, Kenji;
journal title Hiroshima University Museum Archaeological Research Section Bulletin for Excavation and Study
issue Issue 12
date of issued 2021-03-31
creator 広島大学総合博物館埋蔵文化財調査部門;
journal title Hiroshima University Museum Archaeological Research Section Bulletin for Excavation and Study
issue Issue 12
date of issued 2021-03-31
creator HARAGA, Izumi;
journal title Bulletin of the Hiroshima University Museum
issue Issue 12
date of issued 2020-12-25
creator NAGASAWA, Kazuya; UYENO, Daisuke;
journal title Bulletin of the Hiroshima University Museum
issue Issue 12
date of issued 2020-12-25
creator SATO, Taiki; FUJITA, Kei; IKEDA, Naoki; IWASA, Yoshiya; OIWA, Shintaro; SHEN, Yuqing; TOMITA, Daichi; HARADA, Ayumu; FUJIOKA, Yui; FUJIMURA, Daichi; YOKOGAWA, Satoshi; YORITOMI, Syugo; KUMAHARA, Yasuhiro;
journal title Bulletin of the Hiroshima University Museum
issue Issue 12
date of issued 2020-12-25
creator GOTO, Hideaki; TAKEUCHI, Shun; YAMANAKA, Tomoru;
journal title Bulletin of the Hiroshima University Museum
issue Issue 12
date of issued 2020-12-25
creator ASANO, Toshihisa; SHIMIZU, Norio; SATO, Taiki; KIKUCHI, Naoki;
journal title Bulletin of the Hiroshima University Museum
issue Issue 12
date of issued 2020-12-25
creator YOSHIDA, Goro; SHIMABUKURO, Hiromori; HORI, Masakazu; MURASE, Noboru; KATO, Aki;
journal title Bulletin of the Hiroshima University Museum
issue Issue 12
date of issued 2020-12-25
creator HARADA, Ayumu; KUMAHARA, Yasuhiro; YOKOGAWA, Satoshi; IWASA, Yoshiya;
journal title Bulletin of the Hiroshima University Museum
issue Issue 12
date of issued 2020-12-25
creator NAKATSUBO, Takayuki; HIRABAYASHI, Eri; MANABE, Tomoko;
journal title Bulletin of the Hiroshima University Museum
issue Issue 12
date of issued 2020-12-25
creator KONDO, Yusuke; YONETANI, Mari; NAMIKAWA, Hiroshi; OHTSUKA, Susumu;
journal title Bulletin of the Hiroshima University Museum
issue Issue 12
date of issued 2020-12-25
creator Qu, Meng; Miyagawa Coulton, Tom; Funck, Carolin;
journal title Bulletin of the Hiroshima University Museum
issue Issue 12
date of issued 2020-12-25
creator ODA, Natsumi; OGURA, Asami; NAKATSUBO, Takayuki;
journal title Bulletin of the Hiroshima University Museum
issue Issue 12
date of issued 2020-12-25
creator IKEDA, Seiji; MUNAKATA, Masaki; SATO, Ken; MIURA, Kou; HASHIZUME, Tsukasa; TOMOTA, Jou; WAKABAYASHI, Natsuki; KUWABARA, Kazushi; SHIMIZU, Norio; OKAWA, Hiroshi;
journal title Bulletin of the Hiroshima University Museum
issue Issue 12
date of issued 2020-12-25