creator Watanabe, Hiromitsu;
journal title 筑豊博物
volume Volume 27
date of issued 1982
creator Watanabe, Hiromitsu;
journal title 筑豊博物
volume Volume 28
date of issued 1983
creator Watanabe, Hiromitsu;
journal title 筑豊博物
volume Volume 29
date of issued 1984-12
creator Watanabe, Hiromitsu;
journal title 筑豊博物
volume Volume 30
date of issued 1985-12
creator Watanabe, Hiromitsu;
journal title 筑豊博物
volume Volume 31
date of issued 1986-12
creator Watanabe, Hiromitsu;
journal title 筑豊博物
volume Volume 32
date of issued 1987
creator Watanabe, Hiromitsu;
journal title 筑豊博物
volume Volume 34
date of issued 1989-12
creator Watanabe, Hiromitsu;
journal title 筑豊博物
volume Volume 36
date of issued 1991
creator Watanabe, Hiromitsu;
journal title 筑豊博物
volume Volume 37
date of issued 1992-12
creator Watanabe, Hiromitsu;
journal title 筑豊博物
volume Volume 38
date of issued 1993-12-01
creator Watanabe, Hiromitsu;
journal title 筑豊博物
volume Volume 39
date of issued 1994-12-31
creator Watanabe, Hiromitsu;
journal title 筑豊博物
volume Volume 40
date of issued 1995-12-31
creator Watanabe, Hiromitsu;
journal title 筑豊博物
volume Volume 41
date of issued 1996-12-31
creator Watanabe, Hiromitsu;
journal title 筑豊博物
volume Volume 44
date of issued 1999-12-31
creator Watanabe, Hiromitsu;
journal title 筑豊博物
volume Volume 45
date of issued 2000-12-31
creator Watanabe, Hiromitsu;
journal title 筑豊博物
volume Volume 17
date of issued 1972-12
creator Nakamura, Kazuhiro; Kobayashi, Masao; Konishi, Nakao; Kawaguchi, Hiroshi; Miyagawa, Shin-ichiro; Sato, Takashi; Katoh, Osamu; Ueda, Kazuhiro;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 51
issue Issue 3
date of issued 2002-09-10
creator Shiraki, Katsuhisa; Lu, Huimei; Ishimura, Yoshimasa; Kashiwabara, Shoji; Uesaka, Toshihiro; Katoh, Osamu; Watanabe, Hiromitsu;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 51
issue Issue 3
date of issued 2002-09-10
creator Kashiwabara, Shoji; Kashimoto, Naoki; Sanoh, Seigo; Uesaka, Toshihiro; Katoh, Osamu; Watanabe, Hiromitsu;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 52
issue Issue 3
date of issued 2003-09
creator Zhunussova, Tamara; Matsuura, Masaaki; Hayakawa, Norihiko;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 52
issue Issue 1
date of issued 2003-03