creator Hisano, Shinya; Shimizu, Hajime;
journal title Journal of health sciences, Hiroshima University
volume Volume 2
issue Issue 2
date of issued 2003-03-31
SelfDOI 10.15027/16420
creator Nishijima, Mariko; Konishi, Michiko; Onari, Kiyoshi; Wakitani, Sayoko;
journal title Journal of health sciences, Hiroshima University
volume Volume 2
issue Issue 2
date of issued 2003-03-31
SelfDOI 10.15027/16421
creator Hosokawa, Keiko; Sakaguchi, Akihiro; Sekikawa, Kiyokazu; Takahashi, Makoto; Kawaguchi, Kotaro; Onari, Kiyoshi; Kai, Kenji; Hiramatsu, Kazuhisa; Toyota, Akihiro;
journal title Journal of health sciences, Hiroshima University
volume Volume 2
issue Issue 2
date of issued 2003-03-31
SelfDOI 10.15027/16422
creator Nakano, Masumi; Moriyama, Michiko; Nishiyama, Mika; Matsui, Miho;
journal title Journal of health sciences, Hiroshima University
volume Volume 3
issue Issue 1
date of issued 2003-11-28
SelfDOI 10.15027/16423
creator Ando, Yoshihiko; Hatta, Tatsuo; Kamakura, Noriko;
journal title Journal of health sciences, Hiroshima University
volume Volume 3
issue Issue 1
date of issued 2003-11-28
SelfDOI 10.15027/16424
creator Hisano, Shinya; Shimizu, Hajime;
journal title Journal of health sciences, Hiroshima University
volume Volume 3
issue Issue 1
date of issued 2003-11-28
SelfDOI 10.15027/16425
creator Tateyama, Kiyomi; Tateyama, Junichi; Miyamae, Tamako;
journal title Journal of health sciences, Hiroshima University
volume Volume 3
issue Issue 1
date of issued 2003-11-28
SelfDOI 10.15027/16426
creator Mizoguchi, Masako; Kataoka, Tsuyoshi;
journal title Journal of health sciences, Hiroshima University
volume Volume 3
issue Issue 1
date of issued 2003-11-28
SelfDOI 10.15027/16427
creator Hanada, Hiroko; Konishi, Michiko;
journal title Journal of health sciences, Hiroshima University
volume Volume 3
issue Issue 1
date of issued 2003-11-28
SelfDOI 10.15027/16428
creator Tabusadani, Mitsuru; Ohno, Michiko; Liu, Dian Yu; Sekikawa, Kiyokazu; Kawaguchi, Kotaro; Onari, Kiyoshi;
journal title Journal of health sciences, Hiroshima University
volume Volume 3
issue Issue 1
date of issued 2003-11-28
SelfDOI 10.15027/16429
creator Liu, Dianyu; Wang, Guoxiang; Tabusadani, Mitsuru; Sekikawa, Kiyokazu; Kawaguchi, Kotaro; Onari, Kiyoshi;
journal title Journal of health sciences, Hiroshima University
volume Volume 3
issue Issue 1
date of issued 2003-11-28
SelfDOI 10.15027/16430
creator Lee, Kyoungmin; Miyamae, Tamako; Noh, Chongsu;
journal title Journal of health sciences, Hiroshima University
volume Volume 3
issue Issue 2
date of issued 2004-03-31
SelfDOI 10.15027/16431
creator Matsuo, Akihisa; Shimizu, Hajime; Yamasaki, Ikuo; Yamashita, Yumi; Hisano, Shinya;
journal title Journal of health sciences, Hiroshima University
volume Volume 3
issue Issue 2
date of issued 2004-03-31
SelfDOI 10.15027/16432
creator Sasada, Satoshi; Miyamae, Tamako;
journal title Journal of health sciences, Hiroshima University
volume Volume 3
issue Issue 2
date of issued 2004-03-31
SelfDOI 10.15027/16433
creator Matsubara, Asako; Kurumadani, Hiroshi; Murakami, Tsuneji; Aoyama, Shinichi;
journal title Journal of health sciences, Hiroshima University
volume Volume 3
issue Issue 2
date of issued 2004-03-31
SelfDOI 10.15027/16434
creator Kouta, Munetsugu; Anan, Masaya; Shinkoda, Koichi;
journal title Journal of health sciences, Hiroshima University
volume Volume 3
issue Issue 2
date of issued 2004-03-31
SelfDOI 10.15027/16435
creator 奈良 勲;
journal title Journal of health sciences, Hiroshima University
volume Volume 4
issue Issue 1
date of issued 2004-12-17
SelfDOI 10.15027/16436
creator Miyaguchi, Hideki;
journal title Journal of health sciences, Hiroshima University
volume Volume 4
issue Issue 1
date of issued 2004-12-17
SelfDOI 10.15027/16437
creator Inamizu, Tsutomu;
journal title Journal of health sciences, Hiroshima University
volume Volume 4
issue Issue 1
date of issued 2004-12-17
SelfDOI 10.15027/16438
creator Tanaka, Kosuke; Urabe, Yukio; Ochi, Mitsuo; Ueda, Kazuyuki;
journal title Journal of health sciences, Hiroshima University
volume Volume 4
issue Issue 1
date of issued 2004-12-17
SelfDOI 10.15027/16439