creator Moriya, Jun; Sugiura, Yoshinori;
journal title Frontiers in Human Neuroscience
volume Volume 7
date of issued 2013-12-06
creator Sugiura, Yoshinori;
journal title Psychology
volume Volume 8
date of issued 2017-03-28
creator Jinnin, Ran; Okamoto, Yasumasa; Takagaki, Koki; Nishiyama, Yoshiko; Yamamura, Takanao; Okamoto, Yuri; Miyake, Yoshie; Takebayashi, Yoshitake; Tanaka, Keisuke; Sugiura, Yoshinori; Shimoda, Haruki; Kawakami, Norito; Furukawa, Toshi A; Yamawaki, Shigeto;
journal title Neuropsychiatric Disease and Treatment
volume Volume 13
date of issued 2016-12-22
creator Takebayashi, Yoshitake; Tanaka, Keisuke; Sugiura, Yoshinori; Sugiura, Tomoko;
journal title Journal of Happiness Studies
volume Volume 19
date of issued 2017-02-01
creator Sugiura, Yoshinori; Sugiura, Tomoko;
journal title Journal of Happiness Studies
volume Volume 21
date of issued 2019-05-06
creator アジア社会文化研究会;
journal title The journal of social and cultural studies on Asia
issue Issue 21
date of issued 2020-03-31
creator Ushiroda, Misa;
journal title The journal of social and cultural studies on Asia
issue Issue 21
date of issued 2020-03-31
creator YANG, Liu;
journal title The journal of social and cultural studies on Asia
issue Issue 21
date of issued 2020-03-31
creator Mizuha, Nobuo;
journal title The journal of social and cultural studies on Asia
issue Issue 21
date of issued 2020-03-31
creator Miki, Naotake;
journal title The journal of social and cultural studies on Asia
issue Issue 21
date of issued 2020-03-31
creator Oishi, Tomoko;
journal title The journal of social and cultural studies on Asia
issue Issue 21
date of issued 2020-03-31
creator JI, Yongzhen;
journal title The journal of social and cultural studies on Asia
issue Issue 21
date of issued 2020-03-31
creator Hamugetu;
journal title The journal of social and cultural studies on Asia
issue Issue 21
date of issued 2020-03-31
creator Lee, Yuhui;
journal title The journal of social and cultural studies on Asia
issue Issue 21
date of issued 2020-03-31
creator Yanase, Yoshiharu;
journal title The journal of social and cultural studies on Asia
issue Issue 21
date of issued 2020-03-31
creator Ichikawa, Hiroshi;
journal title Hiroshima Peace Science
volume Volume 41
date of issued 2020-03
creator Katayama, Haruna; Fujii, Toshiyuki; Hatakenaka, Noriyuki;
journal title Journal of Applied Physics
volume Volume 124
issue Issue 15
date of issued 2018-09-25
creator Yang, Jingna;
journal title Bulletin of the Graduate School of Integrated Arts and Sciences, Hiroshima University. III, Studies in cultural sciences
volume Volume 14
date of issued 2019-12-31
creator Ren, Zhanpeng;
journal title Bulletin of the Graduate School of Integrated Arts and Sciences, Hiroshima University. III, Studies in cultural sciences
volume Volume 14
date of issued 2019-12-31
creator Takayama, Zenkou;
journal title Bulletin of the Graduate School of Integrated Arts and Sciences, Hiroshima University. III, Studies in cultural sciences
volume Volume 14
date of issued 2019-12-31