creator Matsuura, Takuya;
journal title Bulletin of the Graduate School of Education, Hiroshima University. Part. II, Arts and science education
issue Issue 50
date of issued 2002-02-28
SelfDOI 10.15027/18151
creator Matsuura, Takuya;
journal title Bulletin of the Graduate School of Education, Hiroshima University. Part. II, Arts and science education
issue Issue 55
date of issued 2007-03-28
SelfDOI 10.15027/18304
creator Matsuura, Takuya;
journal title Bulletin of the Graduate School of Education, Hiroshima University. Part. II, Arts and science education
issue Issue 56
date of issued 2007-12-28
SelfDOI 10.15027/22761
creator Matsuura, Takuya;
journal title Bulletin of the Graduate School of Education, Hiroshima University. Part. II, Arts and science education
issue Issue 57
date of issued 2008-12-26
SelfDOI 10.15027/26060
creator Matsuura, Takuya; Kadoya, Shigeki;
journal title 日本教科教育学会誌
volume Volume 24
issue Issue 2
date of issued 2001-09-30
creator Kwon, So-Hyeon; Matsuura, Takuya; Kadoya, Shigeki;
journal title 日本教科教育学会誌
volume Volume 25
issue Issue 3
date of issued 2002-12-30
creator Matsuura, Takuya; Kadoya, Shigeki;
journal title 日本教科教育学会誌
volume Volume 26
issue Issue 4
date of issued 2004-03-30
creator Matsuura, Takuya; Meng, Linghong; Kadoya, Shigeki;
journal title 日本教科教育学会誌
volume Volume 27
issue Issue 1
date of issued 2004-06-30
creator Kinoshita, Hiroyoshi; Matsuura, Takuya; Kadoya, Shigeki;
journal title 日本教科教育学会誌
volume Volume 28
issue Issue 3
date of issued 2005-12-01
creator Kinoshita, Hiroyoshi; Hideshima, Akira; Kawasaki, Kosaku; Teramoto, Takahiro; Matsuura, Takuya; Kadoya, Shigeki;
journal title Bulletin of the Graduate School of Education, Hiroshima University. Part. II, Arts and science education
issue Issue 58
date of issued 2009-12-25
SelfDOI 10.15027/28590
creator Teramoto, Takahiro; Matsuura, Takuya; Kadoya, Shigeki; Mori, Toshiaki;
journal title 日本教科教育学会誌
volume Volume 31
issue Issue 2
date of issued 2008-09-30
creator Kinoshita, Hiroyoshi; Hideshima, Akira; Kadoya, Shigeki; Ishii, Masayuki; Kawasaki, Kosaku; Matsuura, Takuya;
journal title Bulletin of the Graduate School of Education, Hiroshima University. Part. II, Arts and science education
issue Issue 59
date of issued 2010-12-24
SelfDOI 10.15027/31016
creator Hiraga, Hiroyuki; Okamoto, Eiji; Komoda, Masashi; Kutsunugi, Yuki; Yamashita, Masafumi; Kashihara, Rinzo; Marumoto, Hiroshi; Tanaka, Shinnya; Hayashi, Yasuhiro; Isozaki, Tetsuo; Kinoshita, Hiroyoshi; Matsuura, Takuya;
journal title THE ANNALS OF EDUCATIONAL RESEARCH
issue Issue 39
date of issued 2011-03-24
SelfDOI 10.15027/31217
creator Hiraga, Hiroyuki; Kutsunugi, Yuki; Okamoto, Eiji; Komoda, Masashi; Yamashita, Masafumi; Kashihara, Rinzo; Tanaka, Shinnya; Hayashi, Yasuhiro; Isozaki, Tetsuo; Kinoshita, Hiroyoshi; Matsuura, Takuya;
journal title THE ANNALS OF EDUCATIONAL RESEARCH
issue Issue 40
date of issued 2012-03-26
SelfDOI 10.15027/32626
creator Matsuura, Takuya; Kawasaki, Kosaku; Maeda, Keisuke;
journal title Bulletin of the Graduate School of Education, Hiroshima University. Part. II, Arts and science education
issue Issue 61
date of issued 2012-12-21
SelfDOI 10.15027/33978
creator Yamashita, Masafumi; Hiraga, Hiroyuki; Okamoto, Eiji; Komoda, Masashi; Kashihara, Rinzo; Kutsunugi, Yuki; Marumoto, Hiroshi; Tanaka, Shinnya; Hayashi, Yasuhiro; Isozaki, Tetsuo; Kinoshita, Hiroyoshi; Matsuura, Takuya;
journal title THE ANNALS OF EDUCATIONAL RESEARCH
issue Issue 41
date of issued 2013-03-22
SelfDOI 10.15027/34658
creator Kawasaki, Kosaku; Matsuura, Takuya; Nakayama, Takashi;
journal title Bulletin of the Graduate School of Education, Hiroshima University. Part. II, Arts and science education
issue Issue 62
date of issued 2013-12-20
SelfDOI 10.15027/35350
creator Oogata, Yuusuke; Shida, Masakuni; Inoue, Jiyunichi; Utsumi, Riyouichi; Kajiyama, Kousei; Sasaki, Yasuko; Sugita, Taiichi; Hiramatsu, Atsushi; Matsuura, Takuya;
journal title THE ANNALS OF EDUCATIONAL RESEARCH
issue Issue 43
date of issued 2015-03-26
creator Ikeno, Norio; Kodama, Makiko; Matsuura, Takuya; Koyama, Masataka; Kusahara, Kazuhiro; Okada, Ryosuke; Mase, Shigeo; Fukazawa, Seiji; Morita, Aiko; Oka, Naoki; Kurihara, Shinji; Oosato, Tsuyoshi; Nishimoto, Masayori; Ericson, Yukiko; Kojima, Nanae;
journal title 広島大学大学院教育学研究科共同研究プロジェクト報告書
volume Volume 14
date of issued 2016-03-25