creator Yamasaki, Katsuyoshi;
creator Yamasaki, Katsuyoshi;
creator Oguchi, Tatsuo; Kajimoto, Okitsugu; Yamasaki, Katsuyoshi;
creator Yamasaki, Katsuyoshi;
creator Yamasaki, Katsuyoshi;
creator Yamasaki, Katsuyoshi;
creator Yamasaki, Katsuyoshi;
creator Yamasaki, Katsuyoshi;
creator Yamasaki, Katsuyoshi;