creator Sumiya, Takahiro;
journal title IPSJ SIG Technical Report. CLE
volume Volume 2022-CLE-36
issue Issue 16
date of issued 2022-03-02
creator Amano, Yuki; Sumiya, Takahiro; Nagato, Yasushi; Inagaki, Tomohiro;
journal title 情報処理学会研究報告. コンピュータと教育
volume Volume 2021-CE-162
issue Issue 24
date of issued 2021-11-27
creator Amano, Yuki; Sumiya, Takahiro; Nagato, Yasushi; Inagaki, Tomohiro;
journal title IPSJ SIG Technical Report. CE
volume Volume 2019-CE-152
issue Issue 19
date of issued 2019-11-08
creator Amano, Yuki; Sumiya, Takahiro; Nagato, Yasushi; Inagaki, Tomohiro;
journal title 大学ICT推進協議会年次大会論文集
issue Issue 2018
date of issued 2018-11
creator Amano, Yuki; Sumiya, Takahiro; Iwasawa, Kazuo; Nishimura, Kouji;
journal title IPSJ transactions of computers and education
volume Volume 3
issue Issue 2
date of issued 2017-06-14
creator Amano, Yuki; Sumiya, Takahiro; Watanabe, Hidenobu; Iwasawa, Kazuo; Nishimura, Kouji;
journal title 大学ICT推進協議会年次大会論文集
issue Issue 2016
date of issued 2016-12
creator Mukaida, Norihiro; Tsutsumi, Kento; Watanabe, Kenzi; Sumiya, Takahiro;
journal title THE ANNALS OF EDUCATIONAL RESEARCH
issue Issue 44
date of issued 2016-03-24
creator Amano, Yuki; Sumiya, Takahiro; Iwasawa, Kazuo; Nishimura, Kouji;
journal title 大学ICT推進協議会年次大会論文集
issue Issue 2015
date of issued 2015-12
creator Inagaki, Tomohiro; Sho, Yukari; Nagato, Yasushi; Sumiya, Takahiro; Nakamura, Atsushi;
journal title 大学ICT推進協議会年次大会論文集
issue Issue 2012
date of issued 2012-12
creator Kuwabara, Masahiko; Yoshihara, Masaharu; Hirata, Hiroko; Sugino, Hirotoshi; Asaoka, Katsushi; Kondo, Haruyasu; Fujii, Kazuo; Matsubara, Hideki; Nakagawa, Takashi; Horie, Masanori; Ito, Hitoshi; Matsumoto, Haruyuki; Okamoto, Takuhiro; Hiyama, Toru; Sumiya, Takahiro;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 61
issue Issue 4
date of issued 2012-12
creator Sho, Yukari; Nagato, Yasushi; Inagaki, Tomohiro; Sumiya, Takahiro;
journal title 大学図書館研究
issue Issue 92
date of issued 2011-08
creator Yasutake, Koichi; Yamakawa, Osamu; Tagawa, Takahiro; Sumiya, Takahiro; Inoue, Hitoshi;