creator International Network of Universities;
creator Nishitani, Hajime;
creator Hiraoka, Takashi;
date of issued 2007-08-08
creator Matsushima, Keijiro;
creator Yasutake, Koichi; Yamakawa, Osamu; Tagawa, Takahiro; Sumiya, Takahiro; Inoue, Hitoshi;
creator Tamaki, Toru; Amano, Toshiyuki; Kaneda, Kazufumi; Ichihara, Yumiko;
creator Kurosawa, Setsuo;
creator Hirota, Masashi; Tamaki, Toru; Kaneda, Kazufumi; Yoshida, Shigeto; Tanaka, Shinji;
creator Shinomura, Yuji; Tamaki, Toru; Kaneda, Kazufumi;
creator Oda, Minoru; Manabe, Tomohisa; Tamaki, Toru; Kaneda, Kazufumi;