creator Fujikawa, Yoshikazu;
creator Ozaki, Fumiyo;
creator Ueda, Daisuke;
creator Ozaki, Fumiyo;
creator 広島大学大学院理学研究科数理分子生命理学専攻;
creator International Network of Universities;
creator Hiraoka, Takashi;
creator Yamawaki, Shigeto; Kakigi, Ryusuke; Sakai, Norio; Morinobu, Shigeru;
creator Shinomura, Yuji; Tamaki, Toru; Amano, Toshiyuki; Kaneda, Kazufumi;
creator Fukunaga, Atsuyoshi; Tamaki, Toru; Kaneda, Kazufumi; Sone, Takashi; Mishima, Hiroshi; Kiuchi, Yoshiaki;