creator Agaoka, Yoshio;
journal title Memoirs of the Faculty of Integrated Arts and Sciences, Hiroshima University. IV, Science reports
volume Volume 25
date of issued 1999-12-28
SelfDOI 10.15027/843
creator Agaoka, Yoshio; Kim, Byung Hak; Lee, Hyun Ju;
journal title Memoirs of the Faculty of Integrated Arts and Sciences, Hiroshima University. IV, Science reports
volume Volume 25
date of issued 1999-12-28
SelfDOI 10.15027/844
creator Wada, Masato; Kuroiwa, Jousuke; Nara, Shigetoshi;
journal title Memoirs of the Faculty of Integrated Arts and Sciences, Hiroshima University. IV, Science reports
volume Volume 25
date of issued 1999-12-28
SelfDOI 10.15027/845
creator Nagata, Junichi; Harada, Kazuo; Matsuda, Masanori;
journal title Memoirs of the Faculty of Integrated Arts and Sciences, Hiroshima University. IV, Science reports
volume Volume 25
date of issued 1999-12-28
SelfDOI 10.15027/846
creator Hirayama, Yasuyuki; Fukuoka, Masato;
journal title Memoirs of the Faculty of Integrated Arts and Sciences, Hiroshima University. IV, Science reports
volume Volume 25
date of issued 1999-12-28
SelfDOI 10.15027/847
creator Kusakabe, Shinichi; Kusakabe, Tadashi;
journal title Memoirs of the Faculty of Integrated Arts and Sciences, Hiroshima University. IV, Science reports
volume Volume 25
date of issued 1999-12-28
SelfDOI 10.15027/848
creator Okaba, Hiroto; Nakane, Kaneyuki; Tomii, Toshiyasu; Ebisu, Kouji;
journal title Memoirs of the Faculty of Integrated Arts and Sciences, Hiroshima University. IV, Science reports
volume Volume 25
date of issued 1999-12-28
SelfDOI 10.15027/849
creator Shingubara, Hidekazu; Hirayama, Yasuyuki; Tsushima, Atsushi; Oho, Yukimasa;
journal title Memoirs of the Faculty of Integrated Arts and Sciences, Hiroshima University. IV, Science reports
volume Volume 25
date of issued 1999-12-28
SelfDOI 10.15027/850
creator Shiratsuki, Harue; Nemoto, Reiko; Nakagoshi, Nobukazu;
journal title Memoirs of the Faculty of Integrated Arts and Sciences, Hiroshima University. IV, Science reports
volume Volume 25
date of issued 1999-12-28
SelfDOI 10.15027/876
creator Watanabe, Tetsuya; Kaibori, Masahiro;
journal title Memoirs of the Faculty of Integrated Arts and Sciences, Hiroshima University. IV, Science reports
volume Volume 25
date of issued 1999-12-28
SelfDOI 10.15027/877
creator Tsuchiya, Akio; Izawa, Kosei;
journal title Memoirs of the Faculty of Integrated Arts and Sciences, Hiroshima University. IV, Science reports
volume Volume 25
date of issued 1999-12-28
SelfDOI 10.15027/878
creator HAYASHI, Mitsuo; HIBINO, Kenji; HORI, Tadao;
journal title Memoirs of the Faculty of Integrated Arts and Sciences, Hiroshima University. IV, Science reports
volume Volume 25
date of issued 1999-12-28
SelfDOI 10.15027/879
creator Ito, Takako; Iwanaga, Makoto;
journal title Memoirs of the Faculty of Integrated Arts and Sciences, Hiroshima University. IV, Science reports
volume Volume 25
date of issued 1999-12-28
SelfDOI 10.15027/880
creator Sakata, Kiriko; Hayashi, Mitsuo;
journal title Memoirs of the Faculty of Integrated Arts and Sciences, Hiroshima University. IV, Science reports
volume Volume 25
date of issued 1999-12-28
SelfDOI 10.15027/881
creator Shirota, Ai; Tamaki, Munehisa; Hayashi, Mitsuo; Hori, Tadao;
journal title Memoirs of the Faculty of Integrated Arts and Sciences, Hiroshima University. IV, Science reports
volume Volume 25
date of issued 1999-12-28
SelfDOI 10.15027/882
creator Ura, Mitsuhiro;
journal title Memoirs of the Faculty of Integrated Arts and Sciences, Hiroshima University. IV, Science reports
volume Volume 25
date of issued 1999-12-28
SelfDOI 10.15027/883
creator 広島大学総合科学部;
journal title Memoirs of the Faculty of Integrated Arts and Sciences, Hiroshima University. IV, Science reports
volume Volume 25
date of issued 1999-12-28
creator 広島大学総合科学部;
journal title Memoirs of the Faculty of Integrated Arts and Sciences, Hiroshima University. IV, Science reports
volume Volume 25
date of issued 1999-12-28
creator Rahman, Shakila;
journal title Memoirs of the Faculty of Integrated Arts and Sciences, Hiroshima University. IV, Science reports
volume Volume 25
date of issued 1999-12-28
creator Yamamoto, Kenichi;
journal title Memoirs of the Faculty of Integrated Arts and Sciences, Hiroshima University. IV, Science reports
volume Volume 25
date of issued 1999-12-28