creator Yamazaki, Akira;
journal title The Annual of research on early childhood
volume Volume 37
date of issued 2015-10-15
creator Torimitsu, Mioko;
journal title The Annual of research on early childhood
volume Volume 37
date of issued 2015-10-15
creator Kobayashi, Masao;
journal title The Annual of research on early childhood
volume Volume 37
date of issued 2015-10-15
creator Nanakida, Atsushi; Nakatsubo, Fuminori;
journal title The Annual of research on early childhood
volume Volume 37
date of issued 2015-10-15
creator Sukemune, Seisoh;
journal title The Annual of research on early childhood
volume Volume 37
date of issued 2015-10-15
creator Mori, Shigeru;
journal title The Annual of research on early childhood
volume Volume 37
date of issued 2015-10-15
creator Nakatsubo, Fuminori;
journal title The Annual of research on early childhood
volume Volume 37
date of issued 2015-10-15
creator Nanakida, Atsushi;
journal title The Annual of research on early childhood
volume Volume 37
date of issued 2015-10-15
creator Sugimura, Shinichirou;
journal title The Annual of research on early childhood
volume Volume 37
date of issued 2015-10-15
creator Nakamaru, Motoyoshi;
journal title The Annual of research on early childhood
volume Volume 37
date of issued 2015-10-15
creator Sakai, Aiichiro; Uragami, Moe; Ueyama, Rutsuko; Ito, Yu; Nanakida, Atsushi; Sugimura, Shinichirou; Nakatsubo, Fuminori;
journal title The Annual of research on early childhood
volume Volume 37
date of issued 2015-10-15
creator Ito, Yu; Uragami, Moe; Ueyama, Rutsuko; Sakai, Aiichiro; Nanakida, Atsushi; Sugimura, Shinichirou; Nakatsubo, Fuminori;
journal title The Annual of research on early childhood
volume Volume 37
date of issued 2015-10-15
creator Nanakida, Atsushi;
journal title The Annual of research on early childhood
volume Volume 37
date of issued 2015-10-15
creator Huo, Liyan; Liu, Xiangying;
journal title The Annual of research on early childhood
volume Volume 37
date of issued 2015-10-15
creator Ogawa, Hirohisa;
journal title The Annual of research on early childhood
volume Volume 37
date of issued 2015-10-15
creator Shimizu, Hisayo; Zheng, Xiaolin; Uragami, Moe; Ueyama, Rutsuko; Miyake, Hidenori; Nagano, Misaki; Hujioka, Maki; Shimizu, Kenji; Sugimura, Shinichirou;
journal title The Annual of research on early childhood
volume Volume 37
date of issued 2015-10-15
creator Kawaguchi, Maki; Mori, Yoriko; Hou, Shengbin; Shirota, Kaya; Nanakida, Atsushi;
journal title The Annual of research on early childhood
volume Volume 37
date of issued 2015-10-15
creator Shibasaki, Miwa; Yoshimura, Junko;
journal title The Annual of research on early childhood
volume Volume 37
date of issued 2015-10-15
creator Matsui, Gota; Nanakida, Atsushi;
journal title The Annual of research on early childhood
volume Volume 37
date of issued 2015-10-15
creator Ueyama, Rutsuko; Sugimura, Shinichirou;
journal title The Annual of research on early childhood
volume Volume 37
date of issued 2015-10-15