creator Itoh, Yoshiaki;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 34
issue Issue 1
date of issued 2002-06-01
creator Ishioka, Yasuki;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 34
issue Issue 1
date of issued 2002-06-01
creator Shigekawa, Makoto;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 34
issue Issue 1
date of issued 2002-06-01
creator Ozaki, Hiroyoshi;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 34
issue Issue 1
date of issued 2002-06-01
creator Sondang, Pintauli;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 34
issue Issue 1
date of issued 2002-06-01
creator Hong, Guang; Murata, Hiroshi; Hamada, Taizo;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 34
issue Issue 1
date of issued 2002-06-01
creator Fujita, Kazuya;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 34
issue Issue 1
date of issued 2002-06-01
creator Hosokawa, Ryuji; Chiba, Daisuke; Nakamoto, Tetsuji; Takekoshi, Toshihide; Hiasa, Kyo; Kubo, Takayasu; Tsuga, Kazuhiro; Akagawa, Yasumasa;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 34
issue Issue 1
date of issued 2002-06-01
creator Murata, Hiroshi; Hamada, Taizo; Chimori, Hiroki;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 34
issue Issue 1
date of issued 2002-06-01
creator Nahara, Yukinori; Teshima, Wataru; Hamada, Taizo;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 34
issue Issue 1
date of issued 2002-06-01
creator Taguchi, Norihiro; Ogawa, Tetsuji; Akagawa, Yasumasa;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 34
issue Issue 1
date of issued 2002-06-01