creator YASUKAWA, Akihiro; NIHIRA, Hiromi;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 36
issue Issue 1
date of issued 1987-03
creator YASUKAWA, Akihiro; NIHIRA, Hiromi;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 36
issue Issue 1
date of issued 1987-03
creator ITO, Chikako; KATO, Masafumi; MITO, Kazuyo; ISHIBASHI, Shinzo; MATSUMOTO, Yasuko;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 36
issue Issue 1
date of issued 1987-03
creator IZUMI, Takaki;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 36
issue Issue 1
date of issued 1987-03
creator IZUMI, Takaki;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 36
issue Issue 1
date of issued 1987-03
creator YAMANE, Motoi;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 36
issue Issue 1
date of issued 1987-03
creator SADAMORI, Shinsuke;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 36
issue Issue 1
date of issued 1987-03
creator HANAKI, Chihiro; FUJII, Kohyu; MORIO, Michio; TASHIMA, Toshio;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 36
issue Issue 1
date of issued 1987-03
creator AKITA, Susumu; KAWAHARA, Michio; TAKESHITA, Takahisa; MORIO, Michio; FUJII, Kohyu;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 36
issue Issue 1
date of issued 1987-03
creator OKI, Shuichi; KOBAYASHI, Masuki; YOSHIHARA, Takashi; YAMADA, Kenji; SAKODA, Katsuaki; UOZUMI, Tohru;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 36
issue Issue 1
date of issued 1987-03
creator YAMAUCHI, Yasuhiko; KOBAYASHI, Michio; WATANABE, Akiharu;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 36
issue Issue 1
date of issued 1987-03
creator FUJII, Kohyu; MORIO, Michio; KIKUCHI, Hirosato; MUKAIDA, Keiko; SATO, Nobuyoshi; YUGE, Osafumi; KAWAHARA, Michio;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 36
issue Issue 1
date of issued 1987-03
creator KIKUCHI, Hirosato; MORIO, Michio; FUJII, Kohyu; MUKAIDA, Keiko; HORIBE, Mayumi; DAVIDKOVA, Tatiana Ivanova; KAWACHI, Shoji; SATO, Nobuyoshi;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 36
issue Issue 1
date of issued 1987-03
creator DAVIDKOVA, Tatiana Ivanova; FUJII, Kohyu; KIKUCHI, Hirosato; HORIBE, Mayumi; MUKAIDA, Keiko; SATO, Nobuyoshi; MORIO, Michio;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 36
issue Issue 1
date of issued 1987-03
creator ITANO, Satoshi; FUCHIMOTO, Sadanori; ORITA, Kunzo;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 36
issue Issue 1
date of issued 1987-03
creator FUJIKAWA, Koichi; YAMANE, Kosuke; NAKANISHI, Tadashi; KATSUTA, Shizutomo;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 36
issue Issue 1
date of issued 1987-03