creator Umehara, Masaaki; Kanno, Hiroaki; Doi, Hideo; Kowata, Atsutaka; Honda, Nobuhiro; Kokubu, Masatoshi; Inoguchi, Junichi; Matumoto, Takao;