creator Fujikubo, Masahiko; Yao, Tetsuya; Fujimoto, Yukio; Kitamura, Mitsuru; Yanagihara, Daisuke;