creator Tsuchida, Takashi; Hibino, Tadashi; Watabe, Yoichi; Ohtsubo, Masami; Kano, Seiji;