creator Kouno, Kazukiyo; Akahoshi, Shinsaku; Ito, Minoru; Ueda, Takeo; Kawashima, Keiji; Kitagami, Masayuki; Kozuma, Shinjiro; Sako, Hidekazu; Chichibu, Toshiya; Hayashi, Takashi; Mizumoto, Noriaki; Motokane, Masahiro;