creator Tanisaki, Toshiyuki; Sumihiro, Hideyasu; Matsumoto, Takao; Umehara, Masaaki; Kanno, Hiroaki; Morita, Yoshiyuki; Saito, Yoshihisa; Takahashi, Nobuyoshi; Hotta, Ryoshi; Kawanaka, Noriaki; Kashiwara, Masaki; Koike, Masao; Shoji, Toshiaki; Kaneda, Masaharu; Matsumoto, Keiji; Takeuchi, Kiyoshi; ソク・ジン・カン;