creator Kurisu, Kaoru; Arita, Kazunori; Tominaga, Atsushi; Sakohara, Shuji; Iizawa, Takashi;