creator JLQCD, Collaboration; Aoki, Sinya; Burkhalter, Rudolf; Fukugita, Masataka; Hashimoto, Shoji; Ishikawa, Kenichi; Ishizuka, Naruhito; Iwasaki, Yoichi; Kanaya, Kazuyuki; Kaneko, Takashi; Kuramashi, Yoshinobu; Okawa, Masanori; Onogi, Tetsuya; Tominaga, Shin-ichi; Tsutsui, Naoto; Ukawa, Akira; Yamada, Norikazu; Yoshie, Tomoteru;
journal title Physical Review D
volume Volume 65
issue Issue 9
date of issued 2002-04-24
creator JLQCD, Collaboration; Aoki, Sinya; Fukugita, Masataka; Hashimoto, Shoji; Ishikawa, Ken-Ichi; Ishizuka, Naruhito; Iwasaki, Yoichi; Kanaya, Kazuyuki; Kaneko, Takashi; Kaya, Shogo; Kuramashi, Yoshinobu; Okawa, Masanori; Onogi, Tetsuya; Tominaga, Shin-ichi; Tsutsui, Naoto; Ukawa, Akira; Yamada, Norikazu; Yoshie, Tomoteru;
journal title Physical Review D
volume Volume 62
issue Issue 9
date of issued 2000-10-02
creator Manke, Thomas; Arifa, Ali Khan; Aoki, Sinya; Burkhalter, Rudolf; Ejiri, Shinji; Fukugita, Masataka; Hashimoto, Shoji; Ishizuka, Naruhito; Iwasaki, Yoichi; Kanaya, Kazuyuki; Kaneko, Takashi; Kuramashi, Yoshinobu; Nagai, Keiichi; Okawa, Masanori; Shanahan, Hugh P.; Ukawa, Akira; Yoshie, Tomoteru;
journal title Physical Review D - Particles, Fields, Gravitation and Cosmology
volume Volume 62
issue Issue 11
date of issued 2000-11-08
creator Arifa, Ali Khan; Aoki, Sinya; Burkhalter, Rudolf; Ejiri, Shinji; Fukugita, Masataka; Hashimoto, Shoji; Ishizuka, Naruhito; Iwasaki, Yoichi; Kanaya, Kazuyuki; Kaneko, Takashi; Kuramashi, Yoshinobu; Manke, Thomas; Nagai, Keiichi; Okawa, Masanori; Shanahan, Hugh P.; Ukawa, Akira; Yoshie, Tomoteru;
journal title Physical review D
volume Volume 64
issue Issue 11
date of issued 2001-10-19
creator Namekawa, Yusuke; Aoki, Sinya; Burkhalter, Rudolf; Ejiri, Shinji; Fukugita, Masataka; Hashimoto, Shoji; Ishizuka, Naruhito; Iwasaki, Yoichi; Kanaya, Kazuyuki; Kaneko, Takashi; Kuramashi, Yoshinobu; Lesk, Victor Isaac; Okamoto, Masataka; Okawa, Masanori; Taniguchi, Yusuke; Ukawa, Akira; Yoshie, Tomoteru;
journal title Physical review D
volume Volume 64
issue Issue 7
date of issued 2001-09-05
creator Umeda, Takashi; Aoki, Sinya; Fukugita, Masataka; Ishikawa, Ken-Ichi; Ishizuka, Naruhito; Iwasaki, Yoichi; Kanaya, Kazuyuki; Kuramashi, Yoshinobu; Lesk, Victor Isaac; Namekawa, Yusuke; Okawa, Masanori; Taniguchi, Yusuke; Ukawa, Akira; Yoshie, Tomoteru;
journal title Physical review D
volume Volume 68
issue Issue 3
date of issued 2003-08-08
creator Yamazaki, Takeshi; Aoki, Sinya; Burkhalter, Rudolf; Fukugita, Masataka; Hashimoto, Shoji; Ishizuka, Naruhito; Iwasaki, Yoichi; Kanaya, Kazuyuki; Kaneko, Takashi; Kuramashi, Yoshinobu; Okawa, Masanori; Taniguchi, Yusuke; Ukawa, Akira; Yoshie, Tomoteru;
journal title Physical review D
volume Volume 65
issue Issue 1
date of issued 2001-11-20
creator JLQCD Collaboration; Aoki, S; Fukugita, M; Hashimoto, S; Ishikawa, Kenichi; Ishizuka, N; Iwasaki, Y; Kanaya, K; Kaneda, T; Kaya, S; Kuramashi, Y; Okawa, Masanori; Onogi, T; Tominaga, S; Tsutsui, N; Ukawa, A; Yamada, N; Yoshié, T;
journal title Nuclear Physics B Proceedings Supplements
volume Volume 83-84
date of issued 2000
creator JLQCD, Collaboration; Aoki, S; Fukugita, M; Hashimoto, S; Ishikawa, Kenichi; Ishizuka, N; Iwasaki, Y; Kanaya, K; Kaneda, T; Kaya, S; Kuramashi, Y; Okawa, Masanori; Onogi, T; Tominaga, S; Tsutsui, N; Ukawa, A; Yamada, N; Yoshié, T;
journal title Physical Review D
volume Volume 62
date of issued 2000
creator JLQCD Collaboration; Aoki, S; Burkhalter, R; Fukugita, M; Hashimoto, S; Ishikawa, Kenichi; Ishizuka, N; Iwasaki, Y; Kanaya, K; Kaneko, T; Kuramashi, Y; Okawa, Masanori; Onogi, T; Tominaga, S; Tsutsui, N; Ukawa, A; Yamada, N; Yoshié, T;
journal title Nuclear Physics B Proceedings Supplements
volume Volume 106-107
date of issued 2002
creator CP-PACS Collaboration; Aoki, S; Ejiri, S; Fukugita, M; Hashimoto, S; Ishizuka, N; Iwasaki, Y; Kanaya, K; Kaneko, T; Kuramashi, Y; Okawa, Masanori; Taniguchi, Y; Ukawa, A; Yoshié, T;
journal title Nuclear Physics B Proceedings Supplements
volume Volume 106-107
date of issued 2002
creator CP-PACS Collaboration; Aoki, S; Burkhalter, R; Fukugita, M; Hashimoto, S; Ide, K; Ishizuka, N; Iwasaki, Y; Kanaya, K; Kaneko, T; Kuramashi, Y; Lesk, V; Okawa, Masanori; Taniguchi, Y; Ukawa, A; Yoshié, T;
journal title Nuclear Physics B Proceedings Supplements
volume Volume 106-107
date of issued 2002
creator JLQCD, Collaboration; Aoki, S; Fukugita, M; Hashimoto, S; Ishikawa, Kenichi; Ishizuka, N; Iwasaki, Y; Kanaya, K; Kaneda, T; Kaya, S; Kuramashi, Y; Okawa, Masanori; Onogi, T; Tominaga, S; Tsutsui, N; Ukawa, A; Yamada, N; Yoshié, T;
journal title Nuclear Physics B Proceedings Supplements
volume Volume 73
issue Issue 1-3
date of issued 1999
creator CP-PACS, Collaboration; JLQCD, Collaboration; Aoki, S; Fukugita, M; Hashimoto, S; Ishikawa, Kenichi; Ishizuka, N; Iwasaki, Y; Kanaya, K; Kaneko, T; Kuramashi, Y; Okawa, Masanori; Takeda, S; Taniguchi, Y; Tsutsui, N; Ukawa, A; Yamada, N; Yoshié, T;
journal title Physical Review D
volume Volume 73
date of issued 2006
creator Aoki, S; Fukugita, M; Hashimoto, S; Ishikawa, Kenichi; Ishizuka, N; Iwasaki, Y; Kanaya, K; Kaneda, T; Kaya, S; Kuramashi, Y; Okawa, Masanori; Onogi, T; Tominaga, S; Tsutsui, N; Ukawa, A; Yamada, N;
journal title Physical Review Letters
volume Volume 82
date of issued 1999
creator CP-PACS Collaboration; JLQCD Collaboration; Aoki, S; Fukugita, M; Hashimoto, S; Ishikawa, Kenichi; Ishizuka, N; Iwasaki, Y; Kanaya, K; Kaneko, T; Kuramashi, Y; Okawa, Masanori; Lesk, V; Taniguchi, Y; Tsutsui, N; Ukawa, A; Umeda, T; Yamada, N; Yoshié, T;
journal title Nuclear Physics B Proceedings Supplements
volume Volume 119
date of issued 2003
creator CP-PACS, Collaboration; Aoki, S; Fukugita, M; Ishizuka, N; Iwasaki, Y; Kanaya, K; Kaneko, T; Kuramashi, Y; Okawa, Masanori; Taniguchi, Y; Ukawa, A; Yoshié, T;
journal title Physical Review D
volume Volume 70
date of issued 2004
creator CP-PACS Collaboration; Ide, K; Aoki, S; Fukugita, M; Ishizuka, N; Iwasaki, Y; Kanaya, K; Kaneko, T; Kuramashi, Y; Lesk, V; Okawa, Masanori; Taniguchi, Y; Ukawa, A; Yoshié, T;
journal title Nuclear Physics B Proceedings Supplements
volume Volume 129-130
date of issued 2004
creator CP-PACS, Collaboration; Ide, K; Aoki, S; Burkhalter, R; Fukugita, M; Hashimoto, S; Ishikawa, Kenichi; Ishikawa, T; Ishizuka, N; Iwasaki, Y; Kanaya, K; Kaneko, T; Kuramashi, Y; Lesk, V; Okawa, Masanori; Taniguchi, Y; Umeda, T; Ukawa, A; Yoshié, T;
journal title Physical Review D
volume Volume 70
date of issued 2004
creator JLQCD, Collaboration; CP-PACS, Collaboration; Fukugita, M; Hashimoto, S; Ishikawa, Kenichi; Ishizuka, N; Iwasaki, Y; Kanaya, K; Kaneko, T; Kuramashi, Y; Okawa, Masanori; Taniguchi, Y; Tsutsui, N; Ukawa, A; Yoshié, T;
journal title Physical Review D
volume Volume 71
date of issued 2005