creator Tsutsui, Kazuyoshi; Kikuyama, Sakae; Minamikata, Hiroyuki; Ukena, Kazuyoshi; Takahashi, Toshio;