Ogura, Asami; Sakakoshi, Masaki; Nishida, Tsuneo; Inoguchi, Takashi; Aikawa, Kazutoshi; Nishitani, Hajime; Jeremić , Vuk; Kiso, Isao; Tamura, Masami; Rake, Douglas;