Tomotsugu, Shinsuke; Ogura, Asami; Nishida, Tsuneo; Ikenberry, G.John; Amano, Mari; Inoguchi, Takashi; Held, David; Yuge, Akiko; Akashi, Yasushi; Finlay, Brian D.; Mizumoto, Kazumi; Yamamoto, Takehiko; Kawano, Noriyuki;