Satow, Yukio; White, R. E.; King, Peter; Prasad, Satendra; Ogashiwa, Yoko; Shimizu, Akitoshi; Miyauchi, Taisuke;