Ukida, Saburo; Nagatomo, Kazuhiko; 細田 和雄; Okazaki, Toshio; Tawata, Sin'icirou; Uehara, Asako; Fukami, Kanetaka; Namba, Koji;