Machi, Hiromitsu; Ueno, Tomoko; 茂田 恵; Muroyama, Toshiaki;