Hiroshima Journal of Medical Sciences
Volume 61
Issue 1
Date of Issue:2012-03
current number
PRINT ISSN : 0018-2052
ONLINE ISSN : 2433-7668
Publisher : Hiroshima University Medical Press
Sakoguchi, Tetsuhiko; Hama, Seiji; Tominaga, Atsushi; Kinoshita, Yasuyuki; Sugiyama, Kazuhiko; Arita, Kazunori; Kurisu, Kaoru;
PP. 1 - 6
Ishikawa, Masaki; Kakizawa, Hideaki; Hieda, Masashi; Toyota, Naoyuki; Katamura, Yoshio; Aikata, Hiroshi; Chayama, Kazuaki; Awai, Kazuo;
PP. 7 - 13
Imai, Keisuke; Munehisa, Yumiko; Yoshikuni, Yoshiko; Morita, Tadayuki; Nomura, Hiroaki; Kimura, Yasuhiro; Mimaki, Yuichi; Kihira, Kenji;
PP. 15 - 18
Kawashima, Masumi; Hashimoto, Yasushi; Sudo, Takeshi; Uemura, Kenichiro; Nakashima, Akira; Sueda, Taijiro; Murakami, Yoshiaki;
PP. 19 - 21